Start Om Svensk Torv Fakta Medlemmar Nyhetsarkiv Kontakt In English

 

Vad är torv Litteratur Länkar Rapporter Dokument Bildgalleri Filmer Remissvar Remisser
 

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Här kan du läsa senaste och tidigare nummer av vår tidning Svensk Torv.

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Svensk Torv har en redaktionell sida i tidningen Viola där vi bevakar torvens betydelse inom odlingssektorn.

FB-f-Logo__blue_50.pngVi finns även på Facebook med nyheter, bilder och information.

Klimatrapport_nr15_-ENG_160610-1.jpgLadda ner 
klimatrapporten: 

Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar

 

torvforsk-150.jpgForskning inom torvområdet initieras av systerorganisa-tionen TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv.

Remisser

På den här sidan hittar du information om remisser som påverkar torv och torvbruk.

svara-pa-remiss.jpg Här kan du läsa hur du svarar på en remiss och varför >>

Varje år skickar Regeringskansliet ut många betänkanden och andra förslag

på remiss. Statsrådsberedningen ger ut denna promemoria för att underlätta remissarbetet Den ger allmän information om hur och varför remisser sänds ut. Den beskriver också hur remissvaren rent tekniskt behandlas i den fortsatta beredningen och vilka önskemål om remissvarens utformning man därför har inom Regeringskansliet. Promemorian ersätter de publikationer med samma namn som Statsrådsberedningen gav ut i mars 1993 och i mars och juni 1998.


”Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)”, dnr M2015/04128/Nm.

Länk till betänkandet på regeringens hemsida >>

Remissinstanser >>


Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet - Delredovisning 2 och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030, ER 2016:19

Energimyndigheten redovisar med denna rapport uppdraget att ta fram underlag inför kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet, M2015/3314/Ee, Regeringsbeslut II:2. I rapporten redovisas även uppdraget att föreslå kvoter för att förlänga och utöka elcertifikatsystemet med 18 TWh elcertifikat till 2030, M2016/ 02089/ Ee, Regeringsbeslut II:4.

Rapporten >>

Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat - Delredovisning 2 och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030 (ER 2016:19)

Remissinstanser >>

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 25 november 2016 per e-post till m.registrator@regeringskansliet.se med kopia till m.remisser-energi@regeringskansliet.se

Frågor under remisstiden besvaras av Eva Centeno López tel: 08-405 26 65 eller Willy Hallgren tel: 08-405 46 41


”Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan, redovisning av regeringsuppdrag”, M2016/01733/Nm.

Detta är en oerhört viktig remissen för Svensk Torv som alla våra 52 medlemsföretag berörs av.

Remissvaret ska vara insänt till Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet senaste den 15 november. Mer info och instruktioner samt utredningen finns i filerna nedan.

Remissmissiv Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan >>

Torvutvinningens och torvanvädningens klimat- och miljöpåverkan
Redovisning av regeringsuppdrag >>


REMISS av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige:

Remiss av delbetänkande >>

SOU-2016_47-klimat- och luftvårdsstrategi-del-1 >>


Remiss av kommissionens förslag till ansvarsfördelningsförordning och förslag till förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk:

ESR COM_2016_482 >>

LULUCF COM_2016_479 >>

Transportstrategin >>

Remissinstanser >>


Remiss Miljöbedömningar

Denna promemoria föreslår ett nytt 6 kap. miljöbalken och en ny miljöbedömningsförordning samt följdändringar i sektorslagstiftning. Det övergripande syftet med förslaget är att dels genomföra de senaste ändringarna i det s.k. MKB-direktivet och i övrigt till- godose de krav som följer av Sveriges EU-rättsliga och interna- tionella åtaganden, dels effektivisera miljöbalkens bestämmelser om miljöbedömningar för såväl planer och program som verksamheter och åtgärder. Därigenom ges förutsättningar för att öka den samla- de miljöskyddseffekten och samtidigt minska tidsåtgången och den administrativa bördan vid miljöprövningen.

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 11 oktober 2016. Vi önskar att remissvaren lämnas per e-post i wordformat (ej pdf) till m.registrator@regeringskansliet.se med kopia till anna.berglund@regeringskansliet.se.

Remissmissiv Miljöbedömningar Ds 2016_25 >>

Ds 2016_25 Miljöbedömningar >>


  

,

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation