Start Om Svensk Torv Fakta Medlemmar Nyhetsarkiv Kontakt In English

 

Vad är torv Litteratur Länkar Rapporter Dokument Bildgalleri Filmer Remissvar Remisser
 

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Här kan du läsa senaste och tidigare nummer av vår tidning Svensk Torv.

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Svensk Torv har en redaktionell sida i tidningen Viola där vi bevakar torvens betydelse inom odlingssektorn.

FB-f-Logo__blue_50.pngVi finns även på Facebook med nyheter, bilder och information.

Klimatrapport_nr15_-ENG_160610-1.jpgLadda ner 
klimatrapporten: 

Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar

 

torvforsk-150.jpgForskning inom torvområdet initieras av systerorganisa-tionen TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv.

Remissvar och yttranden

Här kan du hitta Svensk Torvs svar på remisser.

 

Synpunkter på Sveriges Energi- och klimatplan

Svensk Torv har skrivit ett yttrande med synpunkter på utkast till svensk NCEP, National Climate and Energy Plan, som EU ska utforma. I yttrande betonar branschföreningen att torvens betydelse ur bland annat ett säkerhetsperspektiv, security of supply, måste beaktas i svensk NCEP.

Läs Svensk Torvs yttrande här>>


Svensk Torvs yttrande över Riksintresseutredningens betänkande - Planering och beslut för hållbar utveckling

Diarienummer: M2015/04128/Nm

Utredningen har sett över om de nuvarande riksintressena motsvarar dagens och framtidens behov och föreslår att grundvattenförekomst kan bli nytt riksintresse. Länsstyrelsen och regeringen ska kunna göra undantag från kravet att tillgodose riksintressen om det är ett viktigt allmänt intresse att använda marken till exempelvis bostadsbebyggelse, under förutsättning att det främjar en hållbar utveckling ur ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt.

Läs Svensk Torvs yttrande här>>

Här finns de remissvar som hittills kommit in samt remissdirektivet och utredningen på regeringens hemsida att läsa och ladda ned >>


Remissvar LULUCF

2016-12-22

LULUCF-sektorn omfattar utsläpp och upptag av växthusgaser från skog och markanvändning. Enligt EUs LULUCF-beslut* (artikel 10) ska medlemsstaterna när halva bokföringsperioden har gått och vid utgången av varje bokföringsperiod lämna en rapport till kommissionen om framstegen med genomförandet av sina LULUCF-åtgärder.

Naturvårdsverket har sammanställt ett underlag för rapportering av LULUCF-åtgärder efter halva bokföringsperioden baserat på underlag från Skogsstyrelsen och Jordbruksverket. Underlaget baseras huvudsakligen på tidigare klimatrapporteringar till EU och UNFCCC.

*EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 529/2013/EU av den 21 maj 2013 om bokföringsregler för utsläpp och upptag av växthusgaser till följd av verksamheter i samband med markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk och om information beträffande åtgärder som rör dessa verksamheter

Branschföreningen Svensk Torv har lämnat in följande svar med synpunkter till Naturvårdsverket.

Läs svensk Torvs remissvar >>


Stort intresse för Naturvårdsverkets rapport - 130 remissvar

2016-11-18

Miljö- och energidepartementet har totalt registrerat 130 remissvar på Naturvårdsverkets rapport.

regeringenswebb.jpg100 av dessa är instanser som inbjudits att inkomma med ett yttrande på rapporten. De som gjort det finns angivna på Regeringens hemsida. Remissinstanserna svar kan läsas som nedladdningsbara pdfer.

Klicka på denna länk för att läsa remissvaren>>

En komplett förteckning över vilka 130 myndigheter, företag och andra instanser som lämnat sina synpunkter på denna rapport finns att ladda ned här. >>


Svensk Torvs remissvar på Naturvårdsverkets rapport

2016-11-14

Branschföreningen Svensk Torv anser att Naturvårdsverkets rapport i stället för att ge en allsidig bild, har en negativ inställning till torvutvinning och användning av torv, vilket gör hela utredningen överdrivet missvisande. Branschföreningen Svensk Torv, som företräder över 50 företag och representerar hela torvbranschen. Ett stort antal av de slutsatser som dras i skrivelsen är felaktiga och saknar i flera fall grund. Allt detta gör att Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget inte kan tjäna som underlag för politiska beslut. Svensk Torv anser att förslagen om torvbruk och torvanvändning i rapporten, borttagande av energicertifikat, införande av energiskatt samt nedvärderingen av torvens roll som produkt för energi- och odlingsändamål, skulle få förödande konsekvenser för torvbranschen, kraftvärme och odlingstorvbranschen samt arbetstillfällen i glesbygd och markägares intressen.

Läs Svensk Torvs remissvar >>


Remissvar på förslag om utsläpp och upptag av växthusgaser

2016-09-23

Branschföreningen Svensk Torv och Stiftelsen Svensk Torvforskning (TorvForsk) har lämnat detta remissvar på Europeiska Unionens förslag (COM 2016) 479 om utsläpp och upptag av växthusgaser enligt remiss från miljö- och energidepartementet M2015/03034/KL.

Läs Svensk Torv och Torv Forsks remissvar >>


Remissvar till Europaparlamentet

2016-09-23

Branschföreningen Svensk Torv har lämnat remissvar på Europaparlamentets och rådets förordning COM (2016) 482 samt ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013.

Läs Svensk Torvs remissvar >>


2016-06-13 - Förlängd remisstid enl. beslut av Miljö- och energidepartementet

Remissvar delbetänkande Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

Branschföreningen Svensk Torv finner att utredningen arbetar med ett stort antal viktiga frågor för att Sverige ska minska sina utsläpp av växthusgaser. Vi är dock mycket frågande till att utredningen hittills inte med ett enda ord har tagit upp läckagen av växthusgaser från dikade torvmarker.

Läs Branschföreningens Svensk Torvs synpnkter på delbetänkandet >>


En samlad torvprövning stöds med förbehåll

2016-06-10

Svensk Torv är positiv till förslagen i utredningen "En samlad torvprövning" under vissa förutsättningar. Läs mer här>>

Här finns samtliga remissvar att läsa på regeringens hemsida >>


Remissvar om fastställande av EU-bestämmelser om CE-märkta gödselprodukter och ändring av förordningen

2016-05-09

Svensk Torv har tillsammans med andra organisationer och företag skickat in sina synpunkter på förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2016) 157 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring om förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009.

Läs Svensk Torvs remissvar >>

Samtliga remissvar på regeringens hemsida >>


  

,

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation