AKTUELLT

Efterbehandlingarna är bra för Sveriges natur

Den svenska torv som används inom yrkesodlingen resulterar alltid i kolinbindande nya marker, såsom våtmark och skog eftersom torvtäkten efter avslutad skörd alltid måste efterbehandlas enligt lagkrav i Miljöbalken. Det betyder att det till storleken minimala torvbruket åstadkommer både betydande minskningar av växthusgaser och värdefulla naturmiljöer i hela Sverige. Från att man öppnar en sedan

Läs mer »

Riksdagsledamöter besökte yrkesodlare

Igår anordnade vi tillsammans med tre yrkesodlare på Ekerö in till ett studiebesök för riksdagsledamöter och politiskt sakkunniga. Syftet är att synliggöra torvens unika roll för svensk och europeisk matproduktionen och visa på riskerna med en begränsning av dess användning vilket kommer äventyra både Sveriges och EU:s livsmedelsförsörjning och dessutom orsaka betydande problem för odlare,

Läs mer »

Efterbehandling – ett lagkrav som ställer höga krav på verksamhetsutövaren

Torvtäktsverksamheter i Sverige är ålagda att efterbehandla de områden som är färdigskördade genom lagkrav i Miljöbalken. Detta anser verksamhetsutövare är bra och det är även en trygghet för framtida generationer markägare. Här följer en redogörelse för hur omfattande och kontrollerade efterbehandlingar är. Det svenska torvbruket – som endast bedrivs på redan dikade och dränerade torvmarker,

Läs mer »

Ett lyckosamt år för torvbranschen 

Branschföreningen har arbetat idogt med information via möten med politiker genom diverse möten under året – och det har genererat ett stort ökat intresse för hur viktig torven är inom en mängd olika användningsområden.

Läs mer »

Hur ser våra yrkesodlare på framtiden vad gäller odlingstorv?

Efterfrågan på odlingssubstrat kommer att fyrdubblas till 2050, enligt branschexperter och forskare. Trots att andelen cirkulära och förnybara komponenter ökar och forskning om nya material sker är torv fortfarande ryggraden i den växande substratproduktionen. Torv utgör idag ungefär 80 procent av odlingssubstrat i Europa.

Läs mer »

Torv är ett beredskapsbränsle enligt Energimyndigheten!

Energimyndigheten föreslår ett statligt ansvar för en utvecklad bränsleberedskap. Bränsleberedskapen bör bestå av en kombination av beredskapslager och ökad produktionsförmåga av inhemska bränslen. Det är primärt rundved och torv som är lämpliga för beredskapslager.

Läs mer »

Vi diskuterar gärna, men utifrån fakta, inte ”fake-news”

Det gör mig bedrövad att jag så ofta får höra att våra medlemsföretag, som bedriver en laglig verksamhet – känner stark rädsla för repressalier från aktivister. Vårens och sommarens erfarenheter av grov skadegörelse, olaga intrång och omfattande miljöbrott, som förstört både verksamhet och råvara, finns i färskt minne.

Läs mer »