Svensk Torvs yttrande till EU-förslaget om restaurering av natur

Det finns alternativ till återvätning med samma klimateffekter där torven tas tillvara

Branschföreningen Svensk Torv har lämnat in ett yttrande direkt till EU på EU kommissionens förslag till förordning av natur.

Återvätning förs fram som en effektiv åtgärd att stoppa emissioner, men vi framhåller att i Sverige finns alternativ som har samma gynnsamma klimateffekter och som bygger på att torven tas om hand och nyttiggörs. Effektiva efterbehandlingsmetoder är att anlägga öppna landskap med fågelsjöar/våtmarker, solcellsparker med paludikultur, lövskog/blandskog samt en kombination av dessa metoder. Solcellsparker på efterbehandlade täkter är ett gott komplement till vindkraft och det påtalar vi i vårt yttrande/ remissvar till EU.

Torven tas omhand och nyttiggörs

För att uppnå målet kring natur i urbana miljöer krävs att jord och odlade växter förs in till staden. Unga träd och växter odlas i växthus och plantskolor. Urbana odlingssubstrat många samhällsnyttiga funktioner, både som substrat för växtrötterna, lagring och fördröjning av dagvatten och filtrering av dagvatten. Odlingssubstraten tillverkas noggrant för alla dessa funktioner med hjälp av torv som våra medlemmar producerar.

Myndigheter definierar markanvädning felaktigt

För de gröna näringarna gäller att fokus ligger på markanvändningen och att den blir korrekt definierad och följer den lokala lagstiftningen. Myndigheter definierar idag markanvändning felaktigt, juridiskt är inte en dikad torvmark längre en våtmark, markanvändningen har övergått till att bli skogs-/jordbruksmark. Markanvändningen påverkar urvalet.

Här kan du läsa hela yttrandet/remissvaret som skickats till EU.

Här kan du ladda ner Svensk Torvs remissvar

Regeringen har lämnat synpunkter på EU kommissionens förslag till förordning av natur, men har bjudit in myndigheter och branschföreningar med flera att senast den 30 oktober inlämna sina remissvar. Branschföreningen Svensk Torv är en av de branschföreningar som regeringen har remitterat EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur.
Läs regeringens synpunkter här.
Här kan du se remissinstanserna.

Efterbehandlade Nygårdsmossen. Foto: Neova
Efterbehandlade Nygårdsmossen. Foto: Neova
Länkar