Ur tidningen Viola nr 10 | 2023

Europeisk odlingsorganisation: Torv är den mest avgörande komponenten för odlingssubstrat

Trädgårdssektorn har delvis omvandlats och gått från frilandsodling till mer odling i växthus. Det ställer krav på att säkerställa att det finns tillräckligt med råmaterial till odlingssubstrat som passar för denna form av odling. Två ledande organisationer i Europa har nu enats om en handlingsplan, ”Joint Action”.

I uttalandet slår organisationerna fast att branschexperter och forskare förutspår att efterfrågan på odlingssubstrat kommer att fyrdubblas till 2050. För att möta detta stora behov har organisationerna RPP, Responsibly Produced Peat och GME, Growing Media Europe utformat en handlingsplan, ”Joint Action”. Stiftelsen Responsibly Produced Peat, RPP, har ett certifieringsprogram med villkor och kriterier för ansvarsfull torvmarkshantering under och efter torvproduktion. RPP- certifieringens mål är att säkra att råvaran torv, vilken används som råvara i odlingssubstrat, ska garanteras komma från ansvarsfulla källor. Certifieringssystemet ska under nästa år uppdateras och de nya kriterierna träder i kraft i januari 2025.

Foto: Hasselfors Garden
Torv har en avgörande betydelse för Sveriges och EU:s förmåga att producera livsmedel. En kunskapsplattform för ett fortsatt hållbart torvbruk kommer snart att lanseras av organisationerna RPP och GME.

Den andra organisationen Growing Media Europe, GME, är en internationell, ideell organisation som representerar producenterna av odlingssubstrat och jordförbättringsmedel på europeisk nivå. Syftet är att främja optimal lagstiftning för tillverkning och fri och rättvis handel med odlingssubstrat inom Europa.
   I sin Joint Action skriver de att omvandlingen bidrar starkt till hälsosammare grödor, högre avkastning, mindre utsläpp till luft, jord och vatten och minskad användning av konstgödsel och kemiskt växtskydd. Dessutom är efterfrågan på odlingssubstrat beroende av trender inom arkitektur – gröna städer, storskaliga beskogningsmål samt slutkonsumenternas ökande intresse för trädgårdsskötsel och stadsodling.

”Medan andelen av cirkulära och förnybara komponenter ökar och forskning om nya material sker, är torv fortfarande ryggraden i den växande substratproduktionen. Torv utgör ungefär 80 procent av den växande volymen av odlingssubstrat i Europa, medan mindre än tio procent av odlings-substraten inte innehåller någon torv alls”, skriver de.
   GME slår fast att” torv är den mest avgörande komponenten för odlingssubstrat ur ett perspektiv av kvalitet, säkerhet och tillgänglighet”.

RPP och GME utlovar att de ska utveckla en kunskapsplattform för bästa praxis som innefattar efterbehandling vilket minimerar miljöpåverkan. Man undersöker möjligheterna till en hållbar efterbehandling av den färdigskördade torvtäkten, där det till exempel kan odlas paludikulturgrödor och Sphagnum, som kan bli råvara för den stora efterfrågan på odlingssubstrat för den växande trädgårdssektorns behov.

Idag är flera svenska torvtäkter certifierade enligt RPP. Anledningen till att inte alla är certifierade är att den svenska miljölagstiftningen är mycket rigorös vilket gör att RPPs certifieringskrav i många stycken redan är uppfyllda. Svenska företag som har behov av denna certifiering kan därför relativ snabbt komma in i systemet.
Samtliga, inklusive de svenska torvtäkterna, certifierade platser i Europa är angivna på RPPs hemsida. Totalt är det 23 000 hektar, det motsvarar den dubbla svenska produktionsytan.

Efterbehandlad torvtäkt vid Porla nära Hasselfors. Foto: Hasselfors Garden
Efterbehandling är ett lagkrav i Sverige vilket också stämmer väl överens med RPPs certifieringskrav.
Länkar