Forskningsrapport om samförbränning

TorvForsk har finansierar en forskningsrapport om torv och sameldning. ”Torv som sameldningsbränsle/ additiv till biobränslen för att minska askrelaterade problem i värme-/kraftvärmeverk – En sammanställning av kunskapsläget ”.

Rapporten är skriven av Marcus Öhman vid Luleå tekniska universitet (avd. energivetenskap) och Christof­fer Boman vid Umeå universitet (TFE/TEC-Lab) och utgiven vid Luleå Tekniska Universitet.

Ett flertal kraftvärmeanläggningar i Sverige och Finland sameldar eller har sameldat torv med biomassa. Drifts­erfarenheter och tidigare utförd forsk­ning visar att samordning av träd­bränslen med torv väsentligt förlänger livslängden hos överhettarna och minskar risken för bäddagglomere­ring i fluidiserade bäddar. Sameldning med torv har också visat sig reducera emissioner av fina partiklar från små-och mellanstora rosteranläggningar.

Syftet med studien var att samman­fatta den forskning som genomförts avseende användning av torv som sameldningsbränsle eller additiv till biomassa som en åtgärd för att minska/undvika askrelaterade driftsproblem (beläggningsbildning, bäddagglomerering och högtempera­turkorrosion) samt partikelutsläpp.
Rapporten bygger på en sammanfatt­ning och syntes av både vetenskap­lig litteratur från state-of-the-art databaser och tekniska rapporter från tidigare forskningsprojekt (främst svenska och finska).

Vid val av torvslag för att maximera de ovanstående positiva effekterna kan en allmän rekommendation göras att torv med hög askhalt (carex­baserad), gärna med högt inslag av svavel, ger de bästa sameldningsegen­skaperna. Detta är speciellt relevant för att minska bäddagglomerering och beläggningsbildning/högtempera­turkorrosion.

Ladda ner sammanfattningen från rapporten >>
Om du vill ha rapporten i sin helhet kontakta info@svensktorv.se .

Länkar