Kraftigt höjda avgifter för återvinning av förpackningar inom trädgårdsbranschen

Branschföreningen Svensk Torv och dess medlemmar är positiva till den ökade återvinningsambitionen som finns i de nya förordningarna om producentansvar för förpackningar som började gälla den 1 januari 2019. Men vi anser att de nya förordningarna först ska kompletteras med förutsägbarhet i utvecklingen av avgifter och hantering. Flertalet av medlemsföretagen har själva ambitioner kring att öka användningen av återvunnen plast och/eller andra hållbara materialval.

Bakgrund

Producentansvar för förpackningar infördes i Sverige 1994 genom en förordning (Förordningen om producentansvar för förpackningar). Producentansvar innebär att den som sätter en förpackning på marknaden har en skyldighet att tillse att det finns ett lämpligt insamlingssystem för dessa.

Den 1 januari 2019 trädde nya förordningar om producentansvar för förpackningar. De nya förordningarna bygger på höjda målsättningar för återvinning bland annat genom fastighetsnära insamling. Det innebär en mycket kostsam utbyggnad av insamlingssystemet och får drastiska konsekvenser för förpackningsavgifterna i Sverige
Förpackningsavgifterna för plastförpackningar kommer att höjas den 1 oktober 2020 och pappers- och metallförpackningar kommer höjas från 1 januari 2021.

FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt. Insamlingen sker via cirka 5000 återvinningsstationer runtom i landet samt via hushållsnära insamling. Insamlingssystemet finansieras huvudsakligen med hjälp av förpackningsavgifter.

Påverkan på trädgårdsbranschen

Många av Svensk Torvs medlemsföretag påverkas av de nya avgifterna då torv är huvudråvaran i cirka 50 miljoner jordsäckar som produceras och säljs årligen i Sverige. Emballaget till dessa säckar baseras huvudsakligen av skyddande och slitstark plast. Enligt FTI så kommer den nya avgiften uppgå till 8,56 kr/kg plast. För en 40-liters jordförpackning motsvarar kostnaden 0,44 kr och för en 50-liters förpackning 0,52 kr. På kort tid har avgiften ökat kraftigt och priset kommer troligen markant att höjas ytterligare under de närmaste åren.

Svensk Torv positiva till ökad återvinning

Svensk Torv och dess medlemmar är positiva till den ökade återvinningsambitionen som de nya förordningarna eftersträvar. Flertalet av medlemsföretagen har själva ambitioner kring att öka användningen av återvunnen plast och/eller andra hållbara materialval. Dock önskar Svensk Torv ökad förutsägbarhet i utvecklingen av avgifter och hantering. 
 
Källor:
ftiab.se
tmr.se
Naturvårdsverket 

Foto: Gustav Krohn-Rime
Foto: Gustav Krohn-Rime
Länkar