Svensk Torv manifesterar torvbrukets viktiga roll för Sverige i tre remissvar

Branschföreningen har svarat på tre olika remisser. De handlar om klimaträttsutredningen som bland annat fokuserar på att platsvalet ska klimatanpassas,  prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen samt restaurering av natur.

Rätt för klimatet – SOU 202221, Klimaträttsutredningen

Klimaträttsutredningen handlar bland annat fokuserar på att platsvalet ska klimatanpassas. Detta stöttar Svensk Torv men framhåller också att det är viktigt att markanvändningen blir korrekt för att detta ska få avsedd effekt. Idag drabbas torvbruket av en felaktig klassificering av markanvändningen som alltid är ”dikade torvmarker” och inte ”våtmarker”. Jordbruk och skogsbruk sker till 99,5 procent på Sveriges dikade torvmarkerna och ingen påstår att t ex morötter odlas på våtmarker, vilket är ett bevis på desinformation och negativ snedvridning av fakta som drabbar torvbruket på ett oacceptabelt sätt. Solcellsparker som efterbehandlingsmetod är också en viktig pusselbit i klimatarbetet, skriver Svensk Torv.

Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen – SOU 2022:33

Svensk Torv har gett synpunkter på flera av förslagen och skriver att ”Förslaget som tar sikte på mer aktiva prövningsmyndigheter är viktigt för Svensk Torv. Idag fungerar inte Länsstyrelsen som ett nav och aktiv part i samrådsprocessen. Vår erfarenhet är att det krävs att Länsstyrelsen verkar för att de olika statliga  intressen som berörs tidigt identifieras i samrådsprocessen. Idag är det enligt våra medlemsföretag vanligt att Länsstyrelsen och Naturvårdsverket efter genomfört samråd och upprättad MKB och ansökan, trots detta kräver ytterligare omfattande undersökningar och rapporter.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om restaurering av natur 

I sitt remissvar skriver Svensk Torv att: ”Återvätning förs fram som en effektiv åtgärd att stoppa emissioner, men vi framhåller att i Sverige finns alternativ som har samma gynnsamma klimateffekter och som bygger på att torven tas om hand och nyttiggörs. Effektiva efterbehandlingsmetoder är att anlägga öppna landskap med fågelsjöar/våtmarker, solcellsparker med paludikultur, lövskog/blandskog samt en kombination av dessa metoder. Solcellsparker på efterbehandlade täkter är ett gott komplement till vindkraft. För att uppnå målet kring natur i urbana miljöer krävs att jord och odlade växter förs in till staden.”

Här kan du läsa mer och ladda ner Svensk Torvs remissvar.

Länkar