Medlemsföretag

Våra medlemmar är torvproducenter och användare inom trädgård, strö och energi. Tillsammans arbetar vi för att torv och torvmark förvaltas på ett hållbart sätt.

AFRY
Ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. www.afry.com

Aros Maskin & Emballage AB
Underkonsult till företag som arbetar med jordtillverkning samt återvinning i Norden. www.arosmaskin.se

Better Energy
Ett energiföretag som skapar ny grön energi. www.betterenergy.dk

Biobränslekompaniet
Sortering, sönderdelning,transport och handel av biobränslen
Tillverkning av barkmull och täckbark strötorv och halm.
www.biobranslekompaniet.se

BMR Produkter
Förädlar växttorv, torvströ,torvblock och torvmix. www.bmrprodukter.se

C3C Engineering AB
Ett kreativt byggindustribolag med siktet inställt på att alltid ligga i framkant. www.c3c.se

Degernes Torvstrøfabrikk / Norgro
Bedriver torvproduktion på torvtäkt i Bäckefors. 
www.norgro.no

Econova Garden
Jordproducent och leverantör av trädgårdsprodukter på den skandinaviska marknaden. www.econova.se

Emmaljunga Torvmull
Tillverkar olika typer av växttorv till trädgårdar och odling. www.emmaljungatorvmull.se

Envigo
Kan hjälpa till med allt från att ansöka om miljötillstånd för ny verksamhet eller förlängning av befintliga tillstånd till planering av efterbehandling av verksamhetsområden efter avslutad drift. www.envigo.se

European Energy
utvecklar, finansierar, bygger och driver vind- och solkraftparker samt storskaliga PtX-anläggningar. www.europeanenergy.com

Fagerhults Garden
Förädlar jord och torv som levereras i lösvikt och i säckar. www.fagerhultsgarden.se

Färnbo Skogs- och kartjobb 
Bedriver lantbruk med energigrödor och köttdjursuppfödning. Skogsentreprenad med inriktning på energisortiment. Kontakt: Rolf Andersson, rolfan.sixbo@gmail.com

GeoPro AB
Hanterar frågor inom täkt, mark, miljö och vatten. www.geopro.se

Hallgren & söner gräv AB
www.hallgrenochsoner.se

Hasselfors Garden
Trädgårdsföretag med torv-och jordprodukter till hobby, proffs och anläggning.
www.hasselforsgarden.se

Hedberg Ekologkonsult

Hummeltorp
Erbjuder ett strategiskt, tekniskt och fullgott sortiment av kross- och jordprodukter. www.hummeltorp.se

Hyltetorps Torv 
Bedriver torvtäkt och förädling samt försäljning av torv.

Hörle Torv 
Ägs av Horticoop, Lentse Potgrond i Nederländerna. Producerar växttorv som till 90 procent exporteras till Nederländerna. I Sverige säljs torvblock till trädgårdsföretag. www.horticoop.com

ILOO 
Ingenjörsfirma Lars-Ola Olsson  
Kontakt: iloo@telia.com

Jiffy Unitorv
Internationell koncern som tillverkar olika växtprodukter med torv. I Sverige finns Jiffy Unitorv AB som producerar torvblock och Jiffy Products AB som tillverkar odlingssubstrat. www.jiffygroup.com

Killebergs Torvindustri 
Producerar och säljer torv för trädgårdsodling. 
Kontakt: killtorv@telia.com

Kommunbränsle i Ådalen 
Producerar och säljer torv och andra biobränslen. Ägs av Övik Energi och Härnösand Energi och Miljö, HEMAB.
www.hemab.se och www.ovikenenergi.se

Krontorps Gård 
På Krontorps Gård bedrivs skogsbruk, jordbruk, bergtäkt och torvbruk för stallströ och jordförbättring. www.krontorp.se

LMI
LMI utför bland annat odlingsanalyser samt säljer och tillverkar växtnäring till yrkesodlare inom trädgård, grönytor, lantbruk och skogsplantskolor. 
www.lmiab.com

Mark- och Miljörådgivning Sverige 
Tjänster inom miljörådgivning, miljöprövning, tillståndsärenden och anmälningsärenden.
www.markochmiljoradgivning.se

Mullmäster 
Bedriver torvproduktion och förädling av torv, främst för användning till stallströ, jordförbättring och växtodling. www.stallvital.se

Neova 
Sveriges största torvproducent. Producerar torv på egna täkter, men är även entreprenör åt andra bolag. Erbjuder produkterna torv, fjärrvärme samt olika energilösningar. www.neova.se

Nordby Maskin
Skördar torv samt tillverkar och säljer jord.
www.nordbymaskin.no

Orsa Besparingsskog 
Orsa Besparingsskog bildades 1879 för att skapa välstånd för bygden och ägarna. En viktig del av verksamheten är Tallheds plantskola, där de plantor som skall växa i våra framtida skogar odlas.
www.orsabesparingsskog.se

RS Produkter 
Producerar torvströprodukter för växt- och djurnäringen.
www.rsmustang.se

Ryd Torv 
Bedriver torvtäkt. www.kronen-substrates.com

Råsa Torv 
Råsa Torv AB bedriver produktion av blocktorv och försäljning av torvprodukter.
Kontakt: rasatorv@gmail.com

Rölunda Produkter 
Bedriver tillverkning av jordförbättringar samt handel och tillverkning av trädgårdsprodukter. www.rolunda.se

Scanpeat 
Arbetar med blocktorv för yrkesodling med målet RHP certifiering samt RPP (Responsible Peat Production). www.scanpeat.com

Skellefteå Kraft
Har egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi.
www.skekraft.se

Småländska Torv 
Bedriver verksamhet på fyra egna torvtäkter belägna runt Ljungby .  Producerar energitorv och växttorv men även torv avsedd för stallströ.
www.smalandskatorv.se

Svenarums Torvprodukter
Bedriver bearbetning och tillverkning av torvprodukter. 
www.svenarumstorvprodukter.se

SWECO
Sweco ett antal teknikkonsultföretag med inriktning mot anläggnings- och byggnadskonstruktion, installationsteknik, arkitektur, infrastruktur, energi och miljö. www.sweco.se


Sävne Torv 
Bedriver torvproduktion och säljer torv till stallströ, jordförbättring och för uppvärmning. www.savne-torv.se

Södra Skogsägarna
Producerar och säljer strötorv, växttorv och energitorv, samt alla typer av fasta biobränslen. www.sodra.se

Södra Århults Torv
Framställer sammansättningar till bland annat växthusodlingar, plantskolor, golfbanor, 
offentliga miljöer och inomhusplanteringar. 
www.sodraarhultstorv.se

Söftesmåla Naturtorv 
Producerar torvblock på eget torvfält. 
Användningsområden: stallströ och jordförbättringsmedel. 
Kontakt: softesmalanaturtorv@telia.com

​​Ulvö Torv 
Producerar och säljer torvströ och torvmull. Kontakt: ulvotorv@telia.com
​​
Uvat 
Ett konsultföretag med inriktning mot mark, vatten och miljö.  www.uvat.se

SPECIALMEDLEMMAR

Ryttarens Torvströfabrik 
www.ryttaren.nu

Torstamåla torvmuseum 
www.hembygd.se/dadesjo/torstamala-torvmuseum/

Torvfabrikanternas Centralförening (TFC)
En föreningen med syfte att främja medlemmarnas gemensamma ekonomiska intressen
Kontakt: Claes Bohlin, claes@cymbio.se