SvenskTorv

Närproducerad och hållbar mat

All svensk torv är producerad under noggrant kontrollerade former. Torv skördas bara på redan dikade och påverkade torvmarker. När torven är färdigskördad efterbehandlas (omvandlas) torvtäkten alltid till en kolinbindande mark, som våtmark eller skog. Därmed stoppas växthusgasutsläppen.
Torvbrukets utsläpp är dessutom minimala eftersom det bara bedrivs på 0,5 procent av all dikad torvmark – resten, 99,5 procent är det annan verksamhet på. Viktigt att veta om proportionerna eftersom torvbruket endast står för en minimal andel.

Torvbruket är en av Sveriges gröna näringar

Torvbruket är en av Sveriges gröna näringar och verksamheten regleras, precis som jordbruk och skogsbruk, av Miljöbalken. Det är denna lagtext som anger vilka termer som gäller för torvbruket liksom för jord- och skogsbruket. Torv ”bryts” inte utan skördas. Man ”bryter” inte matjord och inte heller åkergrödor och torvbruket är lika väderberoende som växtodlingen. Skörden blir olika år från år beroende på vädret – till skillnad från mineraler och grus som bryts i bestämda mängder varje år.

För att producera torv krävs tillstånd för att skörda torv. Torvproducenterna söker endast tillstånd att att få skörda torv på de marker som är lämpliga, det vill säga marker utan naturvärden som är starkt påverkade av tidigare dikning och som därför läcker växthusgaser. Dessa marker blir efter torvskörden nya värdefulla naturmiljöer genom den obligatoriska efterbehandlingen vilket gör att torvbruket är den enda verksamhet som utan kostnad för skattebetalarna skapar nya våtmarker och biologisk mångfald som stoppar utsläppen. Allt detta är bra för miljö och klimat.

Under den tid som torvtäktstillståndet varar gör Länsstyrelsen regelbundet besiktningar och torvtäktsinnehavaren måste fortlöpande lämna in olika prover som analyseras. Därför är torvbruket både tryggt och kontrollerat.

Torv spelar en avgörande roll

Torv spelar en avgörande roll för att vi i Sverige ska få närproducerad och hållbara livsmedel. Nästan alla grönsaker du köper har börjat sitt liv i en torvplugg. Torv har unika egenskaper som behövs för framgångsrik odling av växter. Torvbaserad jord/ odlingssubstratet torv är lätt att anpassa i olika kulturer så att odlingen blir förutsägbar och säker. Genom att växterna inte behöver kasseras på grund av att de inte växer är odling i torv hållbar.

Torv finns tillgänglig i stora och enhetliga volymer vilket behövs när vi ska odla mat till en hel befolkning. Torv är lätta att lagra och transportera och sparar en annan livsnödvändig råvara – vatten. En annan fördel är att torv är ren och fri från patogener, näringsämnen, tungmetaller, ogräs och andra oönskade partiklar. Torv är en lokal råvara som finns i hela Sverige och ger inga problem med avfall.
Att torv gör andra material cirkulära är relativt okänt. Men faktum är att med torv kan restprodukter från samhället förädlas till odlingsjord. På detta sätt kan även sämre material bli mer cirkulära och det är en pusselbit i strävan mot ett hållbart samhälle.

Foto: Hasselfors Garden
Foto: Hasselfors Garden