Synen på utsläppen vidgas i utredningsförslag

Klimatmålen ska utökas med att de konsumtionsbaserade utsläppen tas med. Detta är något som Svensk Torv framfört i sitt dialogmöte med utredarna.

I delbetänkandet från Miljömålsberedningen som i början av april överlämnades till regeringen ställer sig samtliga åtta riksdagspartier bakom förslagen. Några av förslagen innebär att det klimatpolitiska ramverket ska kompletteras med mål om klimatpåverkan från konsumtion och klimatnyttan från export. Utredningen föreslår att om utsläppssnåla, svenska varor är ett bättre alternativ än andra alternativ så ska det räknas med när exportens klimatpåverkan beräknas.

Branschföreningen Svensk Torv har haft dialogmöte med utredarna och då framfört att det hållbara torvbrukets stora klimatpositiva arbete som de kolinbindningar (negativa utsläpp) som görs i och med efterbehandlingarna måste märkas i det klimatpolitiska ramverket där endast utsläppen noteras. Även de konsumtionsbaserade utsläpp som import av fossilt svavel som ersättning för långsamt förnybar svensk energitorv och import av odlingsubstrat som måste har stora konsumtionsbaserade utsläpp i ursprungsländerna måste synliggöras, har framförts från Svensk Torv till utredarna.

– Utredningens förslag ligger i linje med det vi anser och det är positivt för det svenska hållbara torvbruket att perspektivet på utsläppen breddas, konstaterar Pia Holmberg, ordförande.

Nygårdsmyren, foto: Mats Henriksson
Nygårdsmyren, foto: Mats Henriksson
Länkar