Torv är ett beredskapsbränsle enligt Energimyndigheten!

Regeringen gav Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en Fjärr- och kraftvärmestrategi i juni 2022. Energimyndigheten lämnade en delredovisning till Regeringskansliet på uppdragets första del 15 februari 2023 och slutredovisade uppdraget den 15 december 2023. 

Resultatet av rapporten visar att fjärr- och kraftvärmen har en viktig roll i framtidens energisystem. Den bidrar till en ökad robusthet i energiförsörjningen.  

Statligt ansvar för utvecklad bränsleberedskap

Fjärr- och kraftvärmen bidrar även till den svenska självförsörjningen och ett leveranssäkert energisystem. Energimyndigheten föreslår ett statligt ansvar för en utvecklad bränsleberedskap. Bränsleberedskapen bör bestå av en kombination av beredskapslager och ökad produktionsförmåga av inhemska bränslen. Det är primärt rundved och torv som är lämpliga för beredskapslager.


 

Rapport: Utvecklad bränsle-beredskap till fjärr- och kraftvärmeverk inför höjd beredskap

Denna rapport har sammanställts av Ramboll på uppdrag av Energimyndigheten hösten 2023. Den utgör ett underlag med analys av nuläge, utvecklingsbehov och förslag på åtgärder inom försörjningstrygghet/bränsleberedskap inför och under svåra samhällskriser och höjd beredskap.

NOT:  På sidan 60 står det om energitorv och rekommendationen att torv ska bli Sveriges beredskapsbränsle.
Här kan du ladda ner rapporten som PDF.


Rapport: Energimyndigheten – Förslag till en fjärrvärme och kraftvärmestrategi
Regeringen gav Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en Fjärr- och kraftvärmestrategi i juni 2022. Energimyndigheten slutredovisade uppdraget den 15 december 2023. Energimyndigheten föreslår ett statligt ansvar för en utvecklad bränsleberedskap. Bränsleberedskapen bör bestå av en kombination av beredskapslager och ökad produktionsförmåga av inhemska bränslen. Det är primärt rundved och torv som är lämpliga för beredskapslager.
NOT: På sidan 18 framgår Energimyndighetens rekommendation vad gäller bränsleråvaror för beredskap; torv och rundved.
På sidan 153 redogör Energimyndigheten för ”Värmeberedskap – Ökad motståndskraft i samhället”
Här kan du ladda ner rapporten som PDF.
Här hittar du rapporten på Energimyndighetens hemsida.

Läs artikeln om vårt tal på Svebios beredskapskonferens här.

Ladda ner och läs senaste numret av Tidningen Svensk Torv här.

Länkar