Synpunkter från Branschföreningen Svensk Torv på Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om restaurering av natur

Branchsföreningen Svensk Torv anser att efterbehandling av torvmarker ska ske med stor omsorg och med hänsyn tagen till vilken mark som är lämpliga att restaureras och på vilket sätt. Detta har vi skrivit om i vårt remissvar till Europaparlamentet och Rådets förordning om restaurering av natur hösten 2022. Branschföreningen Svensk Torvs remissvar Vår bransch har […]

Synpunkter från Branschföreningen Svensk Torv på Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om restaurering av natur Läs mer »