Remissvar och yttranden

Här hittar du Svensk Torvs svar på remisser.

Juni 2023

Inspel på Livsmedelsstrategin 2.0

Under 2023 inledde regeringen arbetet med en livsmedelsstrategi 2.0. Som ett första steg i arbetet har fortsatta dialoger med livsmedelskedjans företrädare hållits för att fånga upp hur livsmedelsstrategin på bästa sätt kan utvecklas och genomföras för att stärka svensk konkurrenskraft. Branschföreningen Svensk Torv har lämnat synpunkter på de delar som berör dessa delar av livsmedelsproduktion som behöver extra uppmärksamhet vad gäller behovet av torv
Här kan du läsa Svensk Torvs inspel.
Här kan du läsa mer på Regeringens hemsida

juni 2023

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om restaurering av natur

Branschföreningen Svensk Torv har den 22 augusti 2022 lämnat in sitt yttrande direkt till EU på EU kommissionens förslag till förordning av natur. Här kan du läsa det kortfattat.

Här kan du läsa en uppdatering 2023

Här kan du läsa hela yttrandet/remissvaret som skickats till EU 2022.
Här kan du ladda ner Svensk Torvs remissvar 2022

Regeringen har lämnat synpunkter på EU kommissionens förslag till förordning av natur, men har bjudit in myndigheter och branschföreningar med flera att senast den 30 oktober inlämna sina remissvar. Branschföreningen Svensk Torv är en av de branschföreningar som regeringen har remitterat EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur.
Läs regeringens synpunkter här.
Här kan du se remissinstanserna.

Maj 2023

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2019/1009 vad gäller den digitala märkningen av EU gödselprodukter

Remissvar
Branschföreningen Svensk Torv har den 12 maj 2023 lämnat in ett remissvar med anledning avd en digitala märkningen av EU gödselprodukter.
Här kan du läsa Svensk Torvs remissvar
Här kan du läsa mer på Regeringens hemsida

November 2022

Rätt för klimatet- SOU 202221

SOU 2022:21
Branschföreningen Svensk Torv har den 11 november 2022 lämnat in ett remissvar till Rätt för klimatet-SOU 202221..
Här kan du ladda ner Svensk Torvs svar
Här kan du läsa mer på Regeringens hemsida

November 2022

Synpunkter från Branschföreningen Svensk Torv på Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om restaurering av natur

Diarienummer: M2022/01470
Branschföreningen Svensk Torv har den 11 november 2022 lämnat in synpunkter på förslag till Erupaparlamentete och rådets förordning om restaurering av natur.
Här kan du ladda ner Svensk Torvs svar
Här kan du läsa mer på Regeringens hemsida

November 2022

Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen

SOU 2022:33
Branschföreningen Svensk Torv har den 11 november 2022 lämnat in ett remissvar till SOU 2022:33 – Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen..
Här kan du ladda ner Svensk Torvs svar
Här kan du läsa mer på Regeringens hemsida

Augusti 2022

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om restaurering av natur

Branschföreningen Svensk Torv har den 22 augusti 2022 lämnat in sitt yttrande direkt till EU på EU kommissionens förslag till förordning av natur. Här kan du läsa det kortfattat.

Här kan du läsa hela yttrandet/remissvaret som skickats till EU.
Här kan du ladda ner Svensk Torvs remissvar

Regeringen har lämnat synpunkter på EU kommissionens förslag till förordning av natur, men har bjudit in myndigheter och branschföreningar med flera att senast den 30 oktober inlämna sina remissvar. Branschföreningen Svensk Torv är en av de branschföreningar som regeringen har remitterat EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur.
Läs regeringens synpunkter här.
Här kan du se remissinstanserna.

2021

Miljöprövningsutredningen

Branscföreningens svar på frågeställningar från Miljöprövningsutredningen.

Ladda ner Svensk Torvs svar på frågeställningar från Miljöprövningsutredningen.(pdf)

Ladda ner Svensk Torvs svar på kommittédirektivet (pdf) där utredaren ska bedöma ”om en anmälningsförande under vissa förutsättningar kan ersätta tillståndsförfarandet då en verksamhet eller ändring i verksamhet inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan”

Här kan du ladda ner Miljöprövningsutredningens förfrågan om synpunkter från näringslivet som pdf.

Här kan du ladda ner Branschföreningen Svensk Torvs svar tilläggsdirektiv på förfrågan.

November 2021

Remissyttrande på LULUCF-förordningen

Synpunkter från Branschföreningen Svensk Torv på förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EU) 2018/841 vad gäller omfattning, förenkling av regler för efterlevnadskontroll, fastställande av medlemsstaternas mål för 2030 och åtaganden för att kollektivt uppnå klimatneutralitet 2035 i sektorn för markanvändning, skogsbruk och jordbruk, och (EU) 2018/1999 vad gäller förbättrad övervakning, rapportering, uppföljning av framsteg och översyn

Här kan du ladda ner Svensk Torvs remissyttrande

Oktober 2021

Remissyttrande En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden

diarienummer M2021/00830

Delbetänkande av Klimaträttsutredningen

Klimaträttsutredningen utgår från att det finns i stort sett två typer av klimatpåverkande verksamheter/näringar; de som bidrar till utsläpp av växthusgaser och de som medverkar till att stoppa växthusgaserna. Vi vill därför allra först framhålla att Branschföreningen Svensk Torvs medlemsföretag tillhör den verksamhet som genom sin statligt godkända och av miljöbalken kontrollerade verksamhet stoppar växtgasutsläpp genom ett lagligt krav på obligatorisk efterbehandling efter avslutad torvskörd.

Här kan du ladda ner Svensk Torvs remissyttrande
Här kan du läsa mer på Regeringens hemsida

Oktober 2021

Remissvar till Artskyddsutredningen

Svensk Torv skriver i sitt remissvar till Artskyddsutredningens betänkande SOU 2021:51 ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar” att det är viktigt att implementeringen blir den som avses i EU:s text och inte en försvenskad version med hårdare regler än övriga länder i unionen. Det vore förödande för svenska företag knutna till landsbygden, jordbruket, skogsbruket och torvbruket.

Här kan du ladda ner remissvaret som pdf
Här kan du ladda ner utredningen: En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden  
Här kan du läsa mer på Regeringens hemsida

September 2021

Remissvar ”Förslag till ändring av direktiv EU ETS”

Diarienummer: M2021/01389

Användningen av energitorv har under de senaste åren minskat drastiskt. Anledningen till detta är
främst att användning av den inhemska råvaran torv omfattas av handeln med utsläppsrätter, EU
ETS. Orsaken till att torv ingår i EU ETS är inte att torv är klassificerat som fossilt eftersom torv
enligt IPCC och EU är klassificerat i en egen klass, ”torv”, mitt emellan förnybart och fossilt.
Nej, enligt IPCC är det endast själva förbränningen som är avgörande för att torv, som är långsamt
förnybart, ingår i handeln med utsläppsrätter.
Ladda ner Svensk Torvs remissvar som pdf
Här kan du läsa mer på Regeringens hemsida
Här kan du ladda ner vår skrivelse ”Synpunkter på Naturvårdsverkets LULUCF-rapportering”

September 2021

EU: s taxonomi för hållbara investeringar

Branschföreningen Svensk Torv stöder kommissionens ambitiösa klimatpolitik och åtgärder mot en mer hållbar framtid. Vi välkomnar strategin för hållbar finansiering som en av de viktigaste åtgärderna för att finansiera den europeiska gröna given och stödja kampen mot greenwashing genom en robust, vetenskapsbaserad taxonomiram. Efter genomförandet kommer EU: s gröna taxonomi att ge väsentlig vägledning för att fatta hållbara beslut för investerare, regeringar och företag.
EU konsultation taxonomin 24 sept 2021

Januari 2021

Synpunkter på EU-kommissionens utkast till delegerad akt för de klimatrelaterade målen i taxonomin

Vi anser att det finns all anledning att klassificera de kolsänkor som efterbehandlingarna resulterar i som negativa utsläpp. Branschföreningen Svensk Torv anser att taxonomiförordningen i sin nuvarande form inte bör antas av de skäl som anförs i bifogad pdf. 

December 2020

Synpunkter från Branschföreningen Svensk Torv på Naturvårdsverkets ”Underlag inför Sveriges rapportering av LULUCF-Åtgärder 2013-2020”

Naturvårdsverkets underlag inför Sveriges rapportering av LULUCF-åtgärder
exkluderar torvbruket och innehåller sakfel. 

Markutsläpp har på senare tid fått en allt större betydelse för att nå dessa klimatmål och hållbar markanvändning har i detta sammanhang en nyckelroll. I ljuset av detta är det anmärkningsvärt att Naturvårdsverket i sitt underlag inför Sveriges rapportering av LULUCF-åtgärder 2013-2020 helt förbigår ”Peat Extraction Management” då ”Forest Management” och ”Cropland Management” finns med i underlaget.  

Ladda ner Svensk Torvs  svar (pdf) här >>​​​​​​
Läs om LULUF på Naturvårdsverkets hemsida>>

Maj 2020

Remissvar på betänkande ”Vägval till en klimatpositiv framtid”

Diarienummer SOU 2020:4

Sammanfattning

  • Det vetenskapliga underlaget om återvätningsinsatserna av både skogs- såväl jordbruksmark är för bristfälligt i de slutsatser som utredningen kommer fram till. Ingen jämförelse med andra alternativ till återvätning som finns redovisas i utredningen.
  • Det finns oklarheter om hur skötseln och kontrollen av den föreslagna återvätningen ska ske vilket gör att återvätningen lämnas fritt till naturomständigheterna på platsen.
  • Markägarfrågan är inte klarlagd. De föreslagna åtgärderna innebär ett betydande intrång som inte utretts tillfredsställande.
  • Juridiken kring återvätningen berörs inte alls i utredningen trots att det är fråga om vattenverksamhet som enligt Miljöbalken kräver tillstånd.
  • Beredskaps- och krisaspekterna saknas helt i utredningen.

Ladda ner Svensk Torvs  remissvar (pdf) här >>​​​​​​
Ladda ner betänkandet av Klimatpolitiska vägvalsutreningen (pdf) här >>​

Maj 2020

Remissvar på Promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Diarienummer M2020/00083/R 

Branschföreningen anser att den nuvarande lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter ska fortsätta gälla samt framför i detta remissvar synpunkter på energitorvens betydelse för Sveriges beredskap vid kriser såsom coronakrisen och potential att förverkliga åtgärden i IPCC specialrapport om 1,5 graders uppvärmning från 2018 som den åtgärd för koldioxidavlägsnande (carbon dioxid removal) som har störst potential och lägst kostnad globalt.

Ladda ner Svensk Torvs remissvar (pdf) här>>​

Här kan du ta del av de remissvar som kommit in till Miljödepartementet från de som ombetts svara på promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter i miljöbalken.

April 2020

Remissvar av promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019

Diarienummer: I2020/00777/E

Branschföreningen Svensk Torv har svarat på remissen om elcertifikat. Í svaret framhåller Svensk Torv att torv omfattas av elcertifikatssystemet har ett positivt signalvärde som balanserar att det även ingår i utsläppshandeln.

Ladda ner Svensk Torvs remissvar (pdf) här​

Här kan du ta del av  övriga  svar på regeringens hemsida 

Januari 2020

Remissyttrande på Rapport Deluppdrag 2 om kontroll av hållbarhetskriterier

dnr I2019/02420/E

I detta remissyttrande vill vi framföra de fakta som redovisas i Svebios Färdplan Bioenergi som redovisades den 16 januari 2020.
Svensk Torv anser att torv är ett långsamt förnybart bränsle och bör likställas med den biomassa som beskrivs och behandlas i utredningen. Torvskörd i Sverige sker på ett hållbart sätt och branschföreningen anser det fullt rimligt torv ingår i de bränslen vars hållbarhetskriterier kontrolleras i förnybartdirektivet.

Läs Svensk Torvs remissyttrande här>>​

Oktober 2019

Svar på Förslag till nya förskrifter om skyddsåtgärder mot växtskadegörare

dnr 6.4.16-08216/2019 och dnr 6.4.16-13560/0219

I föreskrifterna är det som främst berör medlemsföretagen Branschföreningen Svensk Torv förfarandet för ansökan om sundhetscertifikat för export av torvbaserade produkter, främst till Norge. I dagsläget har vi för våra torvbaserade odlingsjordar och jordförbättringsmedel en förenklad hantering med ansökan via Jordbruksverkets e-portal, där artiklarna kan sändas direkt när sundhetscertifikatet har utfärdats.

Läs Svensk Torvs remissyttrande här>>​

Februari 2019

Synpunkter på rapporten: Skogsskötsel med nya möjligheter

Svensk Torv har skrivit ett remissyttrande på Skogsstyrelsens rapport Skogsskötsel med nya möjligheter.

Syftet med projektet Samverkansprocess skogsproduktion är att ta fram ett tydligt ställningstagande kring skogsproduktion inom ramen för hållbart och varierat skogsbruk. De fyra arbetsgruppernas rapporter med förslag inom sina respektive områden blev färdiga vid årsskiftet 2017/2018. Processgruppens förslag skickades ut på remiss till den 12 februari 2019. Efter behandling av synpunkterna som kommit in kommer processgruppen att presentera en slutrapport.

Läs Svensk Torvs yttrande här>>​

Remissvaren och mer information finns på Skogsstyrelsens hemsida >>

Februari 2019​

Synpunkter på EU-kommissionens: En ren jord åt alla

Svensk Torv har skrivit ett remissyttrande över Meddelande från EU-kommissionen En ren jord åt alla – en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi.

Läs Svensk Torvs yttrande här>>

Här hittar du underlaget från Miljö- och energidepartementet >>

​Meddelandet och bilagda beräkningsdokument finns att hämta på kommissionens hemsida >>
( svenskspråkig version ännu inte publicerad)

2018

​Synpunkter på Sveriges Energi- och klimatplan

Svensk Torv har skrivit ett yttrande med synpunkter på utkast till svensk NCEP, National Climate and Energy Plan, som EU ska utforma. I yttrande betonar branschföreningen att torvens betydelse ur bland annat ett säkerhetsperspektiv, security of supply, måste beaktas i svensk NCEP.

Läs Svensk Torvs yttrande här>>

2018

Svensk Torvs yttrande över Riksintresseutredningens betänkande - Planering och beslut för hållbar utveckling

Diarienummer: M2015/04128/Nm

Utredningen har sett över om de nuvarande riksintressena motsvarar dagens och framtidens behov och föreslår att grundvattenförekomst kan bli nytt riksintresse. Länsstyrelsen och regeringen ska kunna göra undantag från kravet att tillgodose riksintressen om det är ett viktigt allmänt intresse att använda marken till exempelvis bostadsbebyggelse, under förutsättning att det främjar en hållbar utveckling ur ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt.

Läs Svensk Torvs yttrande här>>

Här finns de remissvar som hittills kommit in samt remissdirektivet och utredningen på regeringens hemsida att läsa och ladda ned >>​