TORVFAKTA

Det är viktigt att skilja på torv från orörd mark och torv från dränerad, av människan påverkad mark. I Sverige skördas endast torv från dränerad mark vilket gör att resonemanget, som ofta handlar om orörd torvmark, bidrar till att synen på torvbruk blir felaktig. 

Torvbruk har lång historisk tradition i Sverige. I början på 1900-talet fanns statliga torvskolor som lärde ut hur man tog tillvara torv för energi och odling. Staten gav bidrag ända till 1990-talet för att markägare skulle dränera (gräva diken) på sin torvmark. Syftet var att utöka landets jord- och skogsmark. Detta har medfört att över en fjärdedel av Sveriges torvmarker är dikade. Det är på dessa marker vi i Sverige kan skörda torv och vid efterbehandling av marken skapa ett högre naturvärde än vad marken hade innan. Dessutom binds växthusgasutsläppen in så att marken blir en kolsänka. 

LÄNKAR
Här hittar du länkar till andra sidor som handlar om- eller på ett eller annat sätt har göra med torv. Läs mer

Torvhistoria

Torven har haft en roll som nödvändig råvara i flera hundra år. Den har använts för uppvärmning, men även som strö, dvs underlag för djuren i stallar och ladugårdar. Torven är bra på att samla upp näringsämnen från gödseln så att den blir mer effektiv. Det visste man då – och det gäller än idag. Här har vi samlat lite torvhistoria:

En historisk bild av bärgning av torv vid Sandhagsmossen.
En historisk bild av bärgning av torv vid Sandhagsmossen. Foto: Hasselfors Garden.

Jorden du köper till din trädgård är baserad på torv

Jorden du köper till din trädgård är baserad på torv. 380 miljoner skogsplantor drivs upp i torv varje år. Nästan alla odlade bär och grönsaker du äter är odlade i torv. Läs mer

Här kan du ladda ner ett faktablad om den svenska hållbara torven.

Torvfakta

Svenskt torvbruk är grönare än du tror

- Specialutgåva av Tidningen Svensk Torv

I denna specialutgåva av Branschföreningen Svensk Torvs tidning har vi samlat fakta om Sveriges hållbara torvbruk, som är unikt jämfört med andra länder i Europa.

Vi har märkt att många – allt från politiker och myndigheter till journalister och konsumenter – saknar information om vad torv är och vad den används till, hur torv skör­das och att marken alltid efterbehandlas. Och att torv i Sverige enbart skördas på dränerad torvmark, alltså inga orörda våtmarker tas i anspråk för att producera den svenska torven. Sveriges största markutsläpp, från de dräne­rade torvmarkerna är orsakat av bidragen som staten givit i över 100 år för att utöka jord- och skogsarealen i landet. Torvbruket har en realis­tisk plan för hur utsläppen kan stoppas. Ladda ner tidningen och läs mer!

Tidningen Svensk Torv - Specialutgåva

Fakta om torv

Torv är en inhemsk råvarutillgång som är viktig både för vår energiförsörjning och de gröna näringarna; trädgård, skogs- och lantbruk.  Torv är också en efterfrågad exportvara till växthusodling.
Ladda ner presentationen med kort information med fakta om torvbruk, växttorv, energitorv samt strötorv.

Torvbruk i Sverige

Så skördas torv i Sverige

- för odling, energi, djurhållning och mycket mer

Torv kan användas till mycket. Idag används torven främst till odling, energi och djurhållning men den kan också användas som filter för sanering, som fibrer i textilier och som byggmaterial.
Torven skördas på olika sätt beroende på mossen den skördas från och vad den ska användas till. Här får du veta lite mer om de olika produktionsmetoderna för torv; fräs- och harvtorv, blocktorv, grävtorv samt stycketorv.
Läs artikeln på hemsidan här.

Ladda ner artikeln från Specialutgåvan av Tidningen Svensk Torv nr 2020 som beskriver de olika metoderna för torvskörd (pdf) >>

Efterbehandling av torvtäkter i Sverige

- gynnar klimatet och den biologiska mångfalden och skapar nya viltvatten i våra landskap

Det krävs alltid efterbehandling på avslutade torvtäkter i Sverige. Det ser vi inom torvbruket som positivt, det gynnar både markägarnas fastigheter och miljön och skapar stora möjligheter för en rik flora och fauna i landskapen.
Läs artikeln på hemsidan här.

Ladda ner artikeln från Specialutgåvan av Tidningen Svensk Torv 2020 som beskriver efterbehandling av torvtäkter (pdf).

Ladda ner kort presentation om efterbehandling med några exempel på efterbehandlade torvtäkter (pdf).

Frågor och svar om torv och odling i Sverige

Vår bransch förser förväntansfulla fritidsodlare med jordsäckar genom många kanaler; trädgårdshandeln, bygghandeln och dagligvaruhandeln. Men med ett stort odlingsintresse kommer även ett stort miljöengagemang.

På sociala media, chatforum och i trädgårdstidningar förekommer det ibland farhågor om jorden som säljs på säck, om torvens ursprung och påverkan. Vi har samlat ihop några av dessa farhågor och ger här svar.
Läs artikeln på hemsidan här.

Ladda ner bladet med frågor och svar (pdf) >>

Hållbart och rätt nyttjad är torven en resurs

- Branschföreningen Svensk Torv

Torv är en inhemsk råvarutillgång som är viktig både för de gröna näringarna och vår energiförsörjning.

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering. Föreningen informerar om torv och verkar för att torv och torvmark förvaltas på ett hållbart sätt samt företräder torvbranschen i kontakter med regering, riksdag, olika myndigheter och organisationer.
Läs artikeln på hemsidan här.

Ladda ner artikeln från Specialutgåvan av Tidningen Svensk Torv 2020 beskriver den svenska hållbara torven (pdf) >>

Bärodling med svensk torv

- en framtidsbransch

Torvbaserad jord har tillsammans med möjligheten att odla i tunnlar utvecklat bärodlingen så att den blivit  mer ekonomiskt intressant.
– Men tunnelodling kräver en mer övervakande skötsel. Det finns inte utrymme för större misstag. Vi skulle kunna ersätta all import av jordgubbar på hösten med inhemska bär, säger Magnus Engstedt, bärrådgivare på Bärfrämjandet.
Läs artikeln på hemsidan här.

Ladda ner artikeln från Specialutgåvan av Tidningen Svensk Torv 2020 som handlar om bärodling med torv (pdf) >>

Skogsplantor planteras i svensk torv

- torv är idealistk, det finns inget som är bättre eller mer ekonomiskt

Varje år planteras cirka 380 miljoner skogsplantor i torvbaserad jord. För varje avverkat träd planteras cirka tre nya träd. Varje planta måste gro för att det ska löna sig och torv av hög kvalitet är det enda substrat som har de rätta egenskaperna.
Läs artikeln på hemsidan här.

Ladda ner artikeln från Specialutgåvan av Tidningen Svensk Torv 2020 som beskriver skogsplantor som planteras i torvbaserad jord (pdf) >>

Torv i våra trädgårdar

- en informationsfolder om odlingstorv

FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation, har sammanställt en informationsfolder om odlingstorv. I arbetet har redaktören Bibbi Bonorden och FOR:s ordförande Inger Ekrem, haft kontakt med Svensk Torv och Pia Holmberg, ordförande, som bidragit med fakta och synpunkter.

Ladda ner foldern >>