Därför är torvbruket tryggt, säkert och utsläppen minimala

Klimatdiskussionerna måste utgå ifrån fakta för att nå framgång. Därför är det viktigt att sätta sig in hur lite av Sveriges dikade markarealer som används till torvbruk (0,5 procent) och hur liten torvbrukets miljö- och klimatpåverkan är jämfört med resterande 99,5 procent av Sveriges dikade torvmarker.

Diagrammet på denna sida är från Naturvårdsverket och talar sitt tydliga språk: Endast 0,5 procent av Sveriges dikade torvmarker används för torvbruk. Torvbruk bedrivs bara på 12 500 hektar av Sveriges totala yta av dikade torvmarker som uppgår till 2,3 miljoner hektar. Andelen utsläpp av växthusgaser som torvbruket genererar är därför mycket låga i förhållande till de totala utsläppen som dikade torvmarker i Sverige står för.

Detta är en oerhört viktig faktauppgift eftersom det förekommer uppgifter om att torvbruket skulle generera utsläpp motsvarande den svenska inrikestrafiken. Det korrekta är att utsläppen baseras på samtliga arealer dikade torvmarker, där 99,5 procent består av annan verksamhet än torvbruk.

Trots sin litenhet är torvens betydelse för vår överlevnad mycket stor. Naturtillgången torv skapar stor samhällsnytta främst som odlingsjord för att Sverige ska klara sin livsmedelsförsörjning.

Jord av hög kvalitet är en förutsättning för ett säkert och lyckat odlingsresultat. Torvbaserad jord har en mycket god förmåga att binda både fukt och näringsämnen till sig, vilket minimerar näringsläckage till grundvattnet och gör att det går åt mindre vatten, som också är en värdefull naturresurs. Torv ger en säker odling med låg användning av gödsel och växtskydd.

Torvtäktsverksamhet är en laglig verksamhet som kräver tillstånd enligt Miljöbalken. Torvbruket är den enda gröna näringen som har ett lagkrav på att marken efter avslutad skörd ska efterbehandlas. Då upphör utsläppen och det skapas nya våtmarker och fina naturmiljöer för växter och djur. På bilden syns Västermyren efter avslutad torvtäktverksamhet och efterbehandling där det skapats en ny våtmark med häckningsholmar för fåglar.

Efterbehandling är ett komplext arbete som kräver både kunskap och resurser. Allt detta sker utan att skattebetalarna behöver betala något. Det görs helt på bekostnad av den som bedriver torvtäktsverksamheten i samråd med myndigheter och berörda markägare. Det förnyas dessutom mer torv än vad som skördas.

Därför kan du som använder svensk torvbaserad odlingsjord känna dig trygg när du använder vår inhemska naturresurs som vi i Sverige skördar säkert, tryggt och kontrollerat.

Torvarealer

Torvarealer i Sverige

Bilden kommer från Naturvårdsverket och visar all torvmark i Sverige, 6,3 miljoner hektar. Huvuddelen består av torvmark, mer än 30 cm torv. Den smala linjen, ”Täkt, dikad”, representerar torvbrukets andel som är 2 promille av hela diagrammet.

Om du vill ha hela faktaunderlaget från Naturvårdsverket eller få mer information, mejla till info@svensktorv.se

Här kan du ladda ner denna text som pdf.

Västermyren efter avslutad torvtäktverksamhet och efterbehandling.
Västermyren efter avslutad torvtäktverksamhet och efterbehandling.
Länkar