oktober 2020

Utrednings återvätningsförslag saknar vetenskapligt stöd

Vägen till en klimatpositiv framtid heter betänkandet från Klimatpolitiska vägvalsutredningen. Det har skickats på remiss och i sitt svar ifrågasätter Svensk Torv, liksom många andra organisationer, det vetenskapliga underlaget om återvätningsinsatserna av både skogs- och jordbruksmark. Juridiken kring återvätningen berörs inte alls i utredningen trots att det är fråga om vattenverksamhet som enligt Miljöbalken kräver tillstånd. Såväl LRF Skogsägarna, Svebio, Svensk Torv, […]

Utrednings återvätningsförslag saknar vetenskapligt stöd Läs mer »

Coronapandemin ökade efterfrågan på torvprodukter

Det ökade intresset för odling och självhushållning har ökat försäljningen av torvbaserad jord hos Svensk Torvs medlemsföretag. Coronakrisen skapade mycket oro hos medlemsföretagen, precis som i alla andra branscher i Sverige. Den svåraste utmaningen visade sig vara att säkerställa att den rutine­rade säsongspersonalen från Rumänien och Polen kunde komma till Sverige till skördesäsongen. Men det

Coronapandemin ökade efterfrågan på torvprodukter Läs mer »

Digitalt höstmöte på grund av Corona

På grund av den alltmer allvarliga coronasituationen är föreningens höstmöte nu ombokat och genomförs digitalt. Av omtanke om de anmälda deltagarna till det planerade höstmötet i Värnamo tar vi det säkra före det osäkra och alla är välkomna att delta digitalt. Förutom information och föredrag står flera viktiga beslut på dagordningen.Läs med på Medlemssida.Om du har

Digitalt höstmöte på grund av Corona Läs mer »

Kraftigt höjda avgifter för återvinning av förpackningar inom trädgårdsbranschen

Branschföreningen Svensk Torv och dess medlemmar är positiva till den ökade återvinningsambitionen som finns i de nya förordningarna om producentansvar för förpackningar som började gälla den 1 januari 2019. Men vi anser att de nya förordningarna först ska kompletteras med förutsägbarhet i utvecklingen av avgifter och hantering. Flertalet av medlemsföretagen har själva ambitioner kring att öka

Kraftigt höjda avgifter för återvinning av förpackningar inom trädgårdsbranschen Läs mer »

Moderat motion lyfter fram torvbruket i flera yrkanden

Idag presenteras de allmänna motionerna. Moderaterna förklarar i sin motion ”Ett starkt svenskt jordbruk – en blomstrande landsbygd” att det svenska hållbara torvbruket behövs. I flera yrkanden i motionen bl.a. punkt 13, 14, 18, 21 samt 26-28 framhålls att torvbruk på dikade torvmarker ska fortsätta tillåtas och att tillståndsprocesserna måste fungera bättre. I motiveringen till yrkanden står

Moderat motion lyfter fram torvbruket i flera yrkanden Läs mer »

Självförsörjning – torvbrukets nyckelroll – allt viktigare

Större krav på självförsörjning och en minskad globalisering kan följa i coronapandemins spår. Det konstaterades på ett webbseminarium anordnat av KSLA och RIFO, Sällskapet Riksdagsledamöter och forskare. Torvbruket har här en nyckelroll som en inhemsk råvara i de gröna näringarna i form av odlingssubstrat till skogsplantering och trädgårdsnäringen och strömedel inom djurhållningen. Behovet är stort

Självförsörjning – torvbrukets nyckelroll – allt viktigare Läs mer »

Regeringen ser över Artskyddsförordningen – torvbruket berörs

En särskild utredare ska se över artskyddsförordningen och ta ställning till om ändringar i miljöbalkens ersättningsbestämmelser eller andra delar av balken är nödvändiga för att översynens syfte ska kunna nås. Uppdraget ska redovisas senast den 14 maj 2021. Utredaren ska bland annat analysera och klarlägga statens respektive verksamhetsutövarens inklusive fastighetsägarens utredningsansvar när det gäller frågor

Regeringen ser över Artskyddsförordningen – torvbruket berörs Läs mer »