Regeringen ser över Artskyddsförordningen – torvbruket berörs

En särskild utredare ska se över artskyddsförordningen och ta ställning till om ändringar i miljöbalkens ersättningsbestämmelser eller andra delar av balken är nödvändiga för att översynens syfte ska kunna nås. Uppdraget ska redovisas senast den 14 maj 2021.

Utredaren ska bland annat analysera och klarlägga statens respektive verksamhetsutövarens inklusive fastighetsägarens utredningsansvar när det gäller frågor om artskydd, och då särskilt klargöra statens ansvar att tillhandahålla nödvändigt underlag i frågor om artskydd.

Branschföreningen Svensk Torv bevakar utredningen noga och ska bidra med våra synpunkter och erfarenheter och hoppas att dessa kommer fram i utredningens betänkande.

Kommittédirektiv – Översyn av artskyddsförordningen som pdf

Här kan du läsa mer om utredningen.

Länkar