SvenskTorv

Av Sveriges dikade markarealer används används 0,5 procent till torvbruk….

Närproducerad och hållbar mat

All svensk torv är producerad under noggrant kontrollerade former. Torv skördas bara på redan dikade och påverkade torvmarker. När torven är färdigskördad efterbehandlas (omvandlas) torvtäkten alltid till en kolinbindande mark, som våtmark eller skog. Därmed stoppas växthusgasutsläppen.
Torvbrukets utsläpp är….

Värme och el i kristider

Torv har under århundraden bidragit till att hålla värmen i den svenska hemmen. Ända sedan 1500-talet har torv varit en säker värmekälla som gjort att den svenska befolkningen sluppit frysa i sina hem. Extra viktigt är det när elförsörjningen sviktar och världsläget gör import av biomassa osäker. 
Energitorv är en fossilfri inhemsk råvara….

Fakta om miljöpåverkan

Att minska läckagen från dränerad torvmark är en miljöåtgärd som skulle betyda mycket för klimatet.  I Mellansverige finns ett av landets större projekt i den vägen, nämligen sjösänkningen av Hjälmaren som gav 19.000 hektar ny mark. Det stämmer att dikade torvmarker….

Skogsplantorna växer i torv

Tillgång på torvbaserad jord är en förutsättning för tillväxten i det svenska skogsbruket. För att det ska löna sig för skogsbolagen måste de ha torv av hög kvalitet och torv är det enda odlingssubstratet som har de rätta egenskaperna.
Svensk låghumifierad torv ger....

NYHETER

Källkritik och research måste även omfatta klimataktivism

Branschföreningen Svensk Torv berättar gärna om det lagliga, noga kontrollerade, hållbara svenska torvbruket. Just nu pågår planeringen av nya sabotageaktioner mot vår lagliga näring och aktivisterna får gott om utrymme i såväl lokal- som riksmedia som citerar aktivisternas felaktiga påståenden utan att kontrollera fakta. Våra medlemsföretag känner stor frustration över att bara en bild av

Läs mer »

Så ser några yrkesodlare på odlingstorv

Efterfrågan på odlingssubstrat kommer att fyrdubblas till 2050, enligt branschexperter och forskare. Trots att andelen cirkulära och förnybara komponenter ökar och forskning om nya material sker är torv fortfarande ryggraden i den växande substratproduktionen. Torv utgör idag ungefär 80 procent av odlingssubstraten i Europa. Den svenska yrkesmässiga trädgårdsproduktionen är en expansiv del av de gröna

Läs mer »

Fördelar med svensk torv

Svensk torv minskar importbehoven och gynnar skogen. Det är bara några av de fördelar som finns med att använda svensk torv som dessutom är strikt kontrollerad och där Sveriges torvproducenter efterbehandlar varje kvadratmeter nyttjad mark till ny biologisk mångfalt. Ladda ner faktabladet Fördelar med svensk torv. Helt rent Torv är ren och fri från skadliga

Läs mer »

Ju senare vi startar desto svårare – och dyrare – blir det för Sverige

Det var en av slutsatserna när SNS arrangerade eventet ”Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari samtalar om klimathandlingsplanen”. Sverige har en av de hårdaste utfästelserna av alla länder i EU när det gäller utsläppsminskningar till 2030. Detta är bindande och hur målet ska nås till 2030 och 2045 är centralt i klimathandlingsplanen. Den omfattar 70 punkter

Läs mer »

Efterbehandlingarna är bra för Sveriges natur

Den svenska torv som används inom yrkesodlingen resulterar alltid i kolinbindande nya marker, såsom våtmark och skog eftersom torvtäkten efter avslutad skörd alltid måste efterbehandlas enligt lagkrav i Miljöbalken. Det betyder att det till storleken minimala torvbruket åstadkommer både betydande minskningar av växthusgaser och värdefulla naturmiljöer i hela Sverige. Från att man öppnar en sedan

Läs mer »