SvenskTorv

REMISSVAR - ARKIV

Här hittar du äldre remissvar och yttranden från Svensk Torv.

Äldre remissvar och yttranden

Mars 2017

Remiss av Riksintresseutredningens betänkande - Planering och beslut för hållbar utveckling

Diarienummer: M2015/04128/Nm
Branschföreningen Svensk Torv har 55 medlemsföretag och är en samarbetsorganisation för torvproducenter och användare av torv för energiändamål, yrkesmässig trädgårdsodling och hobbyodling som substrat och jordförbättring, jordförbättrare och som strö för djurhållning. Syftet är bland annat att informera om torv och verka för att torv och torvmark förvaltas på ett hållbart sätt. Svensk Torv har av Helena Rudin, Miljö- och energidepartementet, getts möjlighet att avge ett yttrande med förlängd tid och vill anföra följande synpunkter.
Läs Svensk Torvs yttrande här >>

November 2016

Remissvar ”Torvutvinningens och torvanvändningens klimat och miljöpåverkan”

Diarienummer: M2015/03518/Nm
Det är bra att Regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda torvutvinningens klimat- och miljöpåverkan. Naturvårdsverket har på eget initiativ även tagit med torvanvändningens klimatpåverkan. Vi finner att Naturvårdsverkets rapport i stället för att ge en allsidig bild, har en negativ inställning till torvutvinning och användning av torv, vilket gör hela utredningen överdrivet missvisande.
Branschföreningen Svensk Torv, som företräder 52 företag och representerar hela torvbranschen (se bif medlemsförteckning), vill här ge våra synpunkter på rapporten. Naturvårdsverket bjöd in flera aktörer, bland andra Svensk Torv, till ett samråd. Det är tråkigt att myndigheten helt struntat i att ta med och utvärdera de synpunkter, fakta och forskningsunderlag som lämnades från oss berörda aktörer.
Läs Svensk Torvs remissvar här >>

September 2016

Remissvar på Europeiska Unionens förslag (COM 2016) 479 om utsläpp och upptag av växthusgaser enligt remiss från miljö- och energidepartementet

Diarienummer: M2015/03034/KL
Branschföreningen Svensk Torv finner att en definition av vad som är dränerad torvmark är otydlig i LULUCF. Detta innebär att medlemsländerna redovisar emissioner från dränerad torvmark på olika sätt. Vår uppfattning är att Sveriges rapportering visar på underskattade emissioner av växthusgaser från dränerad torvmark. Följden blir att åtgärder för att minska mycket höga emissioner från dränerade torvmarker inte tas på allvar i EU.
Läs Svensk Torvs remissvar här >>

September 2016

Remissvar på Europaparlamentets och rådets förordning COM (2016) 482 samt ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013

Diarienummer: M2016/01052/KI
Branschföreningen Svensk Torv vill inledningsvis fastslå följande:
– Växthusgasutsläppen från dränerade torvmarker motsvarar idag utsläppen från de svenska inhemska transporterna. Genom att använda torv för energiutvinning och ersätta andra bränslen minskas utsläppen av växthusgaser.
– Därför bör torv i direktivet som styr EU ETS behandlas på samma sätt som biodrivmedel, det vill säga ses ur ett livscykelperspektiv.
Läs Svensk Torvs remissvar här >>

Juni 2016

Remissvar delbetänkande - Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

Branschföreningen Svensk Torv finner att utredningen arbetar med ett stort antal viktiga frågor för att Sverige ska minska sina utsläpp av växthusgaser. Vi är dock mycket frågande till att utredningen hittills inte med ett enda ord har tagit upp läckagen av växthusgaser från dikade torvmarker
Läs Svensk Torvs remissvar här >>

Maj 2016

Remissvar angående EU-kommissionens förslag till ny förordning om gödselprodukter

Diarienummer: N2016/02410/JM
Vi konstaterar att det är mycket bra att EUs lagstiftning på detta område samordnas, då det tidigare varit mycket heterogena bestämmelser som på nationell nivå reglerat försäljningen av de berörda produkterna. I Sverige har vi saknat specifik lagstiftning för odlingssubstrat och jordförbättringsmedel. Även om det också fortsättningsvis kan släppas ut icke CE-märkta produkter tror vi att det kommer att innebära att t ex varudeklarationer strömlinjeformas också för dessa, till gagn för användare och för konkurrensneutralitet.
Läs Svensk Torvs remissvar här >>