REMISSER

Här hittar du remisser som rör torvbranschen.

Remisser

Remiss – kompletterande förslag till promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter.

Promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter remitterades den 20 januari 2020. En komplettering remitterades den 7 februari.
Remissvaren ska ha kommit in till senast den 11 maj 2020. Remisstiden för den tidigare remitterade promemorian förlängs från den 30 april till den 11 maj.

Läs mer och ladda ner dokument här

Här hittar du remissvar som kommit in till Miljödepartementet 

Remiss av SOU 2020:4 – Vägen till en klimatpositiv framtid
Ladda ner dokumentet för remiss av SOU 2020:4 från Miljödepartementet här (pdf) >>

Vägen till en klimatpositiv framtid – strategi
och handlingsplan för att nå negativa utsläpp
av växthusgaser efter 2045. Ladda ner dokumentet för betänkande av Klimatpolitiska vägvalsutredningen här (pdf) >>

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 20 maj 2020

Remiss av promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019
Ladda ner dokumentet för remiss av promemorian här (pdf) >> 

Promemorian har utarbetats i Infrastrukturdepartementet efter remitteringen av Energimyndighetens rapport Kontrollstation för elcertifikatssystemet 2019, ER 2018:25. I promemorian finns förslag på en annan utformning av stoppregel för elcertifikatssytemet än den som föreslagits i myndighetens rapport. I promemorian behandlas även förslag som myndigheten lämnat i rapporten Ökad transparens i elcertifikatssystemet, ER 2018:18 och i en hemställan om ändring av reglereingen avseende kontorföring av elcertifikat. 
Ladda ner dokumentet för promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019 här (pdf) >>

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 29 april 2020.