Remiss - Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter remitterades den 20 januari 2020. En komplettering remitterades den 7 februari. Den kompletterade promemorian finns via denna länk.

Ladda ner promemorian direkt som pdf >>
Ladda ner remissmisiv direkt som pdf >>

I promemorian fanns ett förslag till ny lag om utsläpp av växthusgaser. I bilaga 2 till promemorian presenterades också ett alternativt förslag som innebär att de nya bestämmelserna tas in i miljöbalken i stället för i en ny lag. Det alternativa förslaget består av förslag till ny reglering i 12 kap. miljöbalken samt vissa följdändringar.

I promemorian angavs att Miljödepartementet skulle återkomma med ett fullständigt förslag till reglering i miljöbalken.

Den nu remitterade promemorian innehåller ett förslag till reglering i miljöbalken. Förslaget ersätter således bilaga 2 i den tidigare remitterade promemorian.

I avsnitt 2 i promemorian framgår vilka förslag som är nya i förhållande till de förslag som presenterades i den tidigare remitterade promemorian.

Remissvaren ska ha kommit in till senast den 11 maj 2020. Remisstiden för den tidigare remitterade promemorian förlängs från den 30 april till den 11 maj.

Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e‑post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till johan.pettersson@regeringskansliet.se.

  • Ange diarienummer M2020/00083/R och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
  • Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen i promemorian. Remissinstanserna bör ta ställning både till det tidigare remitterade förslaget till ny lag om handel med utsläppsrätter och till förslaget till nytt 12 kap. miljöbalken och ange skälen för ställningstagandet.

Ändringsdirektivet, som förslagen i promemorian syftar till att genomföra, och det konsoliderade utsläppshandelsdirektivet kan nås via länkarna nedan.

– Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/410 av den 14 mars 2018 om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar, och beslut (EU) 2015/1814

– Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (konsoliderad version):

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.