Upprop - snabbutred energitorven

Snabbutred energitorven innan det är för sent

Branschföreningen Svensk Torv har skickat ett upprop till energiministern och samtliga ledamöter i Näringsutskottet. Svensk Torv  yrkar på att energitorven snabbutreds innan det är för sent.
Följderna av besluten som just nu fattas i energibolagens styrelser är irreversibla och konsekvenserna ur ett brett och längre perspektiv, inte minst det viktiga beredskapsperspektivet, måste analyseras snarast. 

Branschföreningen Svensk Torv ser med stor oro på att energitorven snart inte längre finns som en inhemsk och effektiv energiråvara inte minst för beredskap och svår kyla under vintrarna. Därför har föreningen författat följande upprop till energiministern och riksdagens näringsutskott.

Energitorven har minskat med 90 procent och kommer snart raderas ut från energisystemet.

Våra energibolag larmar om att situationen är oerhört akut. Beslut fattas om att helt avveckla energitorv. Även värden för miljardbelopp kommer att förstöras när energibolagens egna torvtäkter, som finns lokalt, våtläggs utan att torven först tas till vara. Täkterna har många års tillstånd kvar och investeringskostnaderna går förlorade liksom arbetstillfällen samt de stora klimatfördelar som efterbehandlingarna i form av kolsänkor och ökad biologisk mångfald ger.

Ingen konsekvensanalys är gjord på riksplanet utan här handlar det om enskilda beslut i Sveriges olika energibolag, både kommunala och privata. Om inget görs kommer det inte finnas någon möjlighet att använda detta inhemska, närproducerade och hållbart skördade bioenergibränsle.
Beslutet är oåterkalleligt och möjligheten att nyttja torven är förstörd för all framtid. Poängteras bör att detta sker utan att forskarna är eniga om att den gigantiska våtläggningen inte kommer ge andra utsläpp i form av metan samt en bred försumpning av kringliggande miljöer.

Klart är att det är invånarna, främst i norra Sverige, som kommer att få känna av de negativa följderna av dessa ogenomtänkta beslut hos energibolagen:

  • Effektiviteten i pannorna kommer gå ned med tio procent hos alla kraftvärmeverk eftersom importerat fossilt svavelgranulat – som måste ersätta torv för att pannorna inte ska rosta – saknar torvens samförbränningseffekt.
  • Torvtäkter som i dag ger både närproducerad biomassa, klimatfördelar och biologisk mångfaldsfördelar kommer att upphöra och värden på miljarder kronor försvinna, liksom arbetstillfällen och infrastruktur som gör landsbygden levande.
  • Återvätningens konsekvenser för klimatet är inte klarlagda. Följden kan bli ökade metanutsläpp och försumpning av miljön.
  • När energitorven försvinner har Sverige inget lagringsbart, närproducerat biomaterial för energiproduktion vid kris och beredskap.

Branschföreningen Svensk Torv protesterar mot att detta sker utan en konsekvensanalys på riksnivå. Vi vill att regeringen tillsätter en snabbutredning som kan utreda konsekvenserna ur ett brett och längre perspektiv där alla faktorer tas med, även det så viktiga beredskapsperspektivet.

Sverige har inte råd att lägga energitorven i graven utan en ordentlig, bred och nyanserad och faktamässigt välunderbyggd konsekvensanalys.

 

Pia Holmberg 
Ordförande
Branschföreningen Svensk Torv

Rita Larsson
Vice ordförande
Branschföreningen Svensk Torv

Här kan du ladda ner uppropet som pdf

I ljuset av att fossil naturgas nu föreslås ingå i EU:s taxonomi är det mer angeläget än någonsin att Sveriges Regering och Riksdag tar ett ordentligt grepp om situationen. Den svenska hållbara energitorven är ett oslagbart övergångsbränsle och utan det blir Sverige importberoende av svavel från Polen och trädbränsle från Brasilien – förutom de andra konsekvenserna vi nämner i Uppropet.

Läs gärna även: EU ETS artikel 24a kan klassificera 10 procent av energitorv som additiv.
och:
99,5 procent av den dikade torvmarken är skogs- och jordbruk, endast 0,5 procent är torvbruk.

Öppen torvtäkt hos Neova
Fotot är från Neovas arrangemang Öppen torvtäkt och visar hur energitorv skördas. Under dessa dagar berättar man om om hur torv bildas, hur den skördas, tas omhand och används.