SvenskTorv

RAPPORTER OM ENERGITORV

Här hittar du rapporter och vetenskapliga artiklar som som tar upp energitorv.

Torv är ett beredskapsbränsle enligt Energimyndigheten

December 2023

Regeringen gav Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en Fjärr- och kraftvärmestrategi i juni 2022. Energimyndigheten slutredovisade uppdraget den 15 december 2023.
Energimyndigheten föreslår ett statligt ansvar för en utvecklad bränsleberedskap. Bränsleberedskapen bör bestå av en kombination av beredskapslager och ökad produktionsförmåga av inhemska bränslen. Det är primärt rundved och torv som är lämpliga för beredskapslager.
Här kan du läsa rapporten på Energimyndighetens hemsida.

Emissionsfaktorer för bränslen till el- och värmeproduktion

IVL Svenska Miljöinstitutet I samarbete Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 2020

Rapporten möter ett behov av att utvärdera olika bränslen till el- och värmeproduktion utifrån deras emissionsfaktor (växthusgasutsläpp) och primärenergifaktor. Bränslen som ingår i projektet är biogas, HVO, RME och energitorv. För energitorv analyseras även möjligheten att kompensera för utsläpp genom åtgärder som minskar utsläpp som sker från dränerade torvmarker. Projektet beskriver även tänkbara synsätt för miljövärdering av rökgaskondensering.
med medel från: Stiftelsen IVL, Energiföretagen Sverige och Stiftelsen Svensk Torvforskning
Ladda ner rapporten som pdf
Läs mer på IVLs hemsida

IVL Svenska Miljöinstitutet I samarbete Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 2020

Rapporten möter ett behov av att utvärdera olika bränslen till el- och värmeproduktion utifrån deras emissionsfaktor (växthusgasutsläpp) och primärenergifaktor. Bränslen som ingår i projektet är biogas, HVO, RME och energitorv. För energitorv analyseras även möjligheten att kompensera för utsläpp genom åtgärder som minskar utsläpp som sker från dränerade torvmarker. Projektet beskriver även tänkbara synsätt för miljövärdering av rökgaskondensering.
med medel från: Stiftelsen IVL, Energiföretagen Sverige och Stiftelsen Svensk Torvforskning
Ladda ner rapporten som pdf
Läs mer på IVLs hemsida

Färdplan bioenergi - så möter vi behovet av bioenergi för fossilfritt Sverige

Svebios rapport från 2020 ”Färdplan bioenergi – så möter vi behovet av bioenergi för fossilfritt Sverige”. I den konstateras att biobränslet torv beräknas ha en potential att öka från 1 TWh till 5 TWh. I rapporten framhåller Svebio att en framtida tillämpning av CCS-teknik innebär att torv som sameldas med trädbränslen då kan betraktas som ett klimatneutralt bränsle.

Färdplan Bioenergi kan laddas ner på www.svebio.se

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft - Uppvärmningsbranschen

Svensk Torv tillsammans med ett 30-tal organisationer har valt att arbeta vidare med att nå de uppsatta målen i Fossilfritt Sveriges färdplan för uppvärmningssektorn. Målet för arbetsgruppen är att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte, inspiration och samordning av det redan pågående arbetet. Profu samordnar det fortsatta arbetet under 2020.

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Uppvärmningsbranschen kan laddas ner på
www.varmemarknad.se/fardplan

Torv 2019: Produktion, användning och miljöeffekter m.m.

Trädbränsle- och torvpriser. Energimyndigheten. EN 0307

Energimyndighetens kvartalsvisa prisstatistik över trädbränslen och torv. Statistiken har förts kontinuerligt sedan 1993.

I Energiläget 2020

I Energiläget 2020. Energimyndigheten. ET 2020:1, redovisas i kondenserad form aktuell statistik och styrmedel för bl.a. torv.

Scenarier över Sveriges energisystem 2018

I Scenarier över Sveriges energisystem 2018. Energimyndigheten. ER 2019:07, prognosticeras energianvändningen i olika sektorer fram till 2050 i ett antal olika scenarier där även utvecklingen för torv redovisas. Här finns de facto prognoser i olika scenarier för både 2030 och 2050.

Kortsiktig prognos till 2023.

Kortsiktig prognos till 2023. Energimyndigheten. ER 2020:21. Energimyndigheten tar fram kortsiktiga prognoser av energisystemet vilka sträcker sig fyra år framåt i tiden. Analyserna i de kortsiktiga prognoserna kan skilja sig något från analyserna i de långsiktiga scenarierna då olika metoder och indata används i uppdragen. Torv finns medtaget i prognosen. De kortsiktiga prognoserna har möjlighet att utgå från senaste aktuella data jämfört med de långsiktiga scenarierna.

Sveriges nationella energi- och klimatplan

Sveriges nationella energi- och klimatplan publicerades av regeringen 2020-01-16.
Torven nämns här enbart kort och i förbigående.

Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet

Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet. Energimyndigheten. ER 2016:09 samt Delredovisning 2 Redovisar utvecklingen när det gäller användningen av torv inom energisektorn och specifikt inom elcertifikatsystemet med utgångspunkt i tidigare analyser i samband med kontrollstation 2015.

Kontrollstation 2015 för elcertifikatsystemet

Kontrollstation 2015 för elcertifikatsystemet. Energimyndigheten. ER 2014:04. Belyser torvens roll i elcertifikatssystemet samt analyserar konsekvenserna av en eventuell utfasning av torven.

Uppdrag om underlag avseende torvanvändning och växthusgasbalanser

Uppdrag om underlag avseende torvanvändning och växthusgasbalanser.Energimyndigheten. ER 2010:43. Rapporten är ett resultat av ett regeringsuppdrag för att anpassa regelverk om emissioner.

Regeringen föreslår en samlad torvprövning

Regeringen föreslår en samlad torvprövning. 2016-05-19. Regeringen föreslår att torv som används som bränsle ska regleras på samma sätt som torv som används i annat syfte, dvs. i miljöbalken.

Energitorv i Sverige

SGUs årliga sammanställning av Sveriges skörd av energitorv visar på en ökning av produktionen 2018 jämfört med 2017. Största produktionen av energitorv skedde i Jämtlands och Norrbottens län.
Läs mer på SGUs hemsida >>

Torv som sameldningsbränsle/additiv till biobränslen för att minska askrelaterade problem i värme-/kraftvärmeverk – En sammanställning av kunskapsläget ”

Research report, Luleå University of Technology, 2018, ISSN 1402-1528

Rapporten är skriven av Marcus Öhman vid Luleå tekniska universitet (avd. energivetenskap) och Christoffer Boman vid Umeå universitet (TFE/TEC-Lab) och utgiven vid Luleå Tekniska Universitet.
Ladda ner sammanfattningen från rapporten >>

Ökad import av energitorv från Vitryssland

Statistik från SGU 2018-06-12

Skörden av energitorv minskade under 2017. Minskningen blev 23 procent jämfört med 2016. Orsaken var främst vädret. Importen av energitorv ökade med 34 procent, främst från Vitryssland, medan exporten av växttorv, mestadels till Nederländerna, ökade med 14 procent.
Läs mer i rapporten från SGU >>

2012 års energitorvproduktion och koncessionsläget

Sveriges geologiska undersökning - Torvproduktion 2012

SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) har tagit fram en rapport om produktionen av energitorv och koncessionsläget 2012. 
Ladda ner årsrapport om energitorv 2012 >>

FORSKNINGSRAPPORTER OM TORV OCH SAMFÖRBRÄNNING

Rapport 17 (pdf) >>
Samförbränning av torv och biobränslen – askrelaterade systemfördelar, utgiven av Energimyndigheten.

Rapport 42 (pdf) >>
Småskalig användning av torveffekter av torvinblandning i träpellets på förbränningsresutaten i pelletsbrännare, utgiven av TorvForsk(nr 9).

Rapport 30 (pdf) >>
Småskalig användning av torveffekter av torvinblandning i träpellets på förbränningsresutaten i pelletsbrännare utgiven av Umeå universitet och SLU.

Rapport 45 (pdf) >>
Minskade askrelaterade driftsproblem genom inblandning av torv i åkerbränslen, utgiven av VärmeForsk.

Rapport 36 (pdf) >>
Minskade askrelaterade driftsproblem (beläggning, slaggning, högtemperaturkorrosion, bäddagglomerering) genom inblandning av torv i biobränslen, utgiven av VärmeForsk.