TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsatser av betydelse för användning och bevarande av torvmarker. TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse bildad av representanter för torvnäringen.

NYHETER

Elkrisen visar tydligt att svensk energitorv behövs

Här är lösningen som gör att vi slipper fossilt svavel och brist på biobränsle.  Branschföreningen Svensk Torv har i ett remissvar framlägga att Sverige borde använda sig av artikel 24a i handelssystemet EU ETS (tillägg 2018/410 till 2003/87/EC) och klassificera energitorv upp till tio procent inblandning med trädbränsle som ett additiv. EU ETS i kombination

Läs mer »

Finns det några alternativ till svensk torv i jordproduktion?

Svaret är att det finns en mängd material som delvis kan ersätta torven men idag finns de inte i den mängd och kvalitet som efterfrågas av jordtillverkarna. Alternativ till svensk torv är i första hand importerad torv från länder utanför Europa t ex Belarus och Ryssland. I storskalig jordproduktion behövs råvaror som är tillgängliga året

Läs mer »

Förslag till ändring av direktiv EU ETS

Användningen av energitorv har under de senaste åren minskat drastiskt. Anledningen till detta är främst att användning av den inhemska råvaran torv omfattas av handeln med utsläppsrätter, EU ETS. Orsaken till att torv ingår i EU ETS är inte att torv är klassificerat som fossilt eftersom torv enligt IPCC och EU är klassificerat i en

Läs mer »

Torvutvinning bör vara en del av ekonomisk verksamhet som bidrar till taxonomins miljömål

EU: s taxonomi för hållbara investeringar – Branschföreningen Svensk Torv stöder kommissionens ambitiösa klimatpolitik och åtgärder mot en mer hållbar framtid. Vi välkomnar strategin för hållbar finansiering som en av de viktigaste åtgärderna för att finansiera den europeiska gröna given och stödja kampen mot greenwashing genom en robust, vetenskapsbaserad taxonomiram. Efter genomförandet kommer EU: s

Läs mer »

Täkttillstånd, klimat- och miljöfrågor och okunskap

Den svenska torvbranschen har en hel del utmaningar och har så haft i många år. Ett företag som kämpar på och tror på en framtid för torv som odlingssubstrat är familjeföretaget Mullmäster som förvärvade Scanpeat för drygt fem år sedan. I en artikel i tidningen Viola berättar företaget bland annat tillståndsprocesserna för att få tillstånd

Läs mer »

Biologisk mångfald – var med och påverka standarden

Den svenska standarden för naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald, SS 199000 eller NVI-standarden som den också kallas, genomgår en omfattande revidering. Förslag till ny utgåva är ute på remiss under hösten 2021. I syfte att presentera den nya utgåvan och svara på frågor bjuder den tekniska kommittén för Naturvärdesinventering in till ett remisseminarium den 22 september,

Läs mer »

Torv – bästa basen för odlingsjord

Torven är ett av de viktigaste och mest använda naturliga växtsubstraten vid trädgårdsskötsel. Jordpåsen du bär hem till din trädgård är ofta baserad på torv. 380 miljoner skogsplantor drivs upp i torv varje år. Nästan alla odlade bär och grönsaker du äter är odlade i torv. Vår bransch förser förväntansfulla fritidsodlare med jordsäckar genom många

Läs mer »
Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.