TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsatser av betydelse för användning och bevarande av torvmarker. TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse bildad av representanter för torvnäringen.

NYHETER

Torven behöver lyftas in i ett större perspektiv

Hannu Salo, är en av initiativtagarna till alliansen Peat Alliance som består av nationella branschföreningar från sex länder inom torvindustrin – Sverige, Finland, Litauen, Estland, Lettland och Irland. Alliansens arbete är att tillsammans påverka och informera våra EU-parlamentariker om en hållbar och långsiktig lösning vad gäller torv med fokus på odlingsindustrin, globalt. Torv är en

Läs mer »

Torv – en möjliggörare för bioeneergin och nödvändig för Sveriges fossilfria beredskap

Ingrid Kyllerstedt Norberg, ansvarig för politik och kommunikation, Branschföreningens Svensk Torv talar på Svebio, Svenska Bioenergiföreningens stora Biokraft- och värmekonferensden 22 november. Torv som beredskapsbränsle utreds av Energimyndigheten. Vid inblandning av energität och lagringeffektiv torv ökar energiutbytet av andra bränslen vilket gör att en högre andel el kan produceras. Vid samförbänning av torv kan alla

Läs mer »

Branschträff Växter– en ny mötesplats för yrkesodlare

Det behövs en arena för alla som arbetar yrkesmässigt med prydnadsväxter och plantskoleväxter. Idag är detta viktigare än någonsin så att vi kan få ett  kunskapsutbyte och lyfta de frågor som väcks i ett alltmer allvarligt klimatläge då  desinformation kan skapa obefogad rädsla och i förlängningen ogenomtänkta  beslut, säger Pia Holmberg, ordförande i Branschföreningen Svensk

Läs mer »

Torv som beredskapsbränsleutreds i ny rapport

Att Sverige måste se över sin beredskap och självförsörjningsförmåga vid en kris blir alltmer uppenbart. Det gäller särskilt tillgången av inhemska råvaror vid en avstängning då import är omöjligt. Det är ett av skälen till att Energimyndigheten nu beställt en rapport som analyserar torvens förutsättningar som beredskapsbränsle. Rapporten ska ge ett ”övergripande och kortfattat kunskapsunderlag

Läs mer »

Samförbränning måste ingå som en faktor i beräkning av energieffektivisering

Torv har en nyckelroll för energieffektivisering. Med bara 5–10 procent torv i biomassamixen kan alla biobränslen, såsom som grot, stubbar och bark, oavsett kvalitet användas. Dessutom ökar energiutbytet av andra bränslen vilket gör att en högre andel el kan produceras när behovet finns. Torv är en inhemsk råvara och ett av de mest energieffektiva biobränslena och måste finnas med i det svenska energisystemet.

Läs mer »

Återställ våtmarkerna – men ta det lugnt, manar forskare

Återvätningens effekter kan resultera i större utsläpp. Det behövs mer forskning för att säkerställa att det blir klimatnytta. Det konstaterar forskare i en artikel publicerad på forskning.se. ”Våra resultat går stick i stäv mot både vad jag trodde från början, och den generella synen på våtmarksrestaureringens betydelse”, säger Hjalmar Laudon professor vid Institutionen för skogens

Läs mer »

FN:s klimatpanel IPCC:s senaste resultat i ett svenskt perspektiv

Idag var vi på en konferens anordnat av SMHI, Boverket, Formas, Nationella expertrådet för klimatanpassning och Naturvårdsverket. Under konferensen sattes FN:s klimatpanel IPCC:s senaste resultat i ett svenskt perspektiv. På seminariet fastslogs två tydliga budskap: klimatförändringarna går åt fel håll och åtgärderna för att minska utsläppen måste gå snabbare. – Lösningar finns för utsläppsminskning och

Läs mer »
Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.