TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsatser av betydelse för användning och bevarande av torvmarker. TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse bildad av representanter för torvnäringen.

NYHETER

Anders hopplösa strid om torvmossen

Torven har haft en roll som nödvändig råvara i flera hundra år. Den har använts för uppvärmning, men även som strö, dvs underlag för djuren i stallar och ladugårdar. Torven är bra på att samla upp näringsämnen från gödseln så att den blir mer effektiv. Det visste man då – och det gäller än idag.

Läs mer »

Moderaterna ställer fråga till försvarsministern om energitorv

Betty Malmberg, moderat riksdagsledamot, har ställt en skriftlig fråga till försvarsminister Peter Hultqvist om energitorven efter Svensk Torvs upprop om den allvarliga situationen för Sveriges beredskap. ”Är ministern beredd att vidta åtgärder för att analysera vilka konsekvenser det kan få för svensk beredskap om skörden av energitorv upphör?” frågar Betty Malmberg efter att ha redogjort

Läs mer »

Energitorven måste snabbutredas innan en lokal och klimateffektiv råvara försvinner

Energitorven har minskat med 90 procent och kommer snart raderas ut från energisystemet. Våra energibolag larmar om att situationen är oerhört akut. Beslut fattas om att helt avveckla energitorv. Även värden för miljardbelopp kommer att förstöras när energibolagens egna torvtäkter, som finns lokalt, våtläggs utan att torven första tas tillvara. Täkterna har många års tillstånd

Läs mer »

Vad händer med torven i vår omvärld

Frustrationen ökar hos tillverkare av odlingssubstrat runtom i Europa då torven ifrågasätts allt mer. Regeringar fasar ut torven men beslutsfattarna bryr sig inte om vilka alternativ som finns och i vilka volymer de finns. Behovet och efterfrågan på ren och bra mat samt en grön miljö kommer att öka och lyfts fram bland annat i

Läs mer »

Hasselfors Garden – ett företag med djupa rötter

Hasselfors Garden AB är en del av Kekkilä-BVB som ingår i finska Neova Group. Kekkilä-BVB är ett av Europas ledande företag inom jord och odlingssubstrat. Företaget erbjuder produkter och tjänster för professionella växthusodlare, konsumenter, samhällsplanerare och markanläggare i över 100 länder. I slutet på 1800-talet riskerade smidesugnarna i Hasselfors att slockna i brist på träkol.

Läs mer »

Tack för ert engagemang för Sveriges klimatanpassade torvbruk

Torven gör stor nytta för hela Sverige Vi vill tacka alla medlemmar, intressenter och samarbetspartners för det gångna året och för ert engagemang för Sveriges klimatanpassade torvbruk, som är unikt i Europa. Tillsammans kan vi göra skillnad! Vi fortsätter vårt enträgna arbete att informera om torven och att verka för att torv och torvmark förvaltas

Läs mer »

Snabbutred energitorven innan det är för sent

Branschföreningen Svensk Torv har skickat ett upprop till energiministern och samtliga ledamöter i Näringsutskottet. Svensk Torv  yrkar på att energitorven snabbutreds innan det är för sent.Följderna av besluten som just nu fattas i energibolagens styrelser är irreversibla och konsekvenserna ur ett brett och längre perspektiv, inte minst det viktiga beredskapsperspektivet, måste analyseras snarast.  Branschföreningen Svensk

Läs mer »

Proportionerna och konsekvenserna är viktiga, inte minst för klimatets skull

I detta nummer av Tidningen Svensk Torv berättar vi om fem motioner som stöttar ett fortsatt torvbruk i Sverige. Ett torvbruk som bedrivs med EU:s mest rigorösa klimat- och miljölag med omfattande krav och kontroller. Torv skördas bara från dikade torvmarker som läcker växthusgaser och som efter torvskörd, med den obligatoriska efterbehandlingen, blir kolinlagrande marker

Läs mer »
Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.