SvenskTorv

RAPPORTER TORVFORSK

Här hittar du rapporter om torv framtagna genom eller i samarbete med Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Du kan även beställa dessa rapporter via kansliet, mejla till: info@svensktorv.se

Kolackumulering i historiska torvtäkter

Januari 2019

COWI AB har fått finansiering från Stiftelsen Svensk Torvforskning och företaget Neova AB att utreda eventuell torvtillväxt och kolackumulering i historiska torvtäkter som lämnats utan efterbehandling. Utredningen har genomförts i tre historiska torvtäkter vid Suttermossen i Hallsbergs kommun, Fåglamossen i Askersunds kommun samt Axsjömossarna i Askersunds kommun. Platserna som valts är områden där torvtäkt bedrivits utan efterbehandling, med känt slutår för täktverksamhet (undantaget Suttermossen).
Ladda ner rapporten som pdf

Emissionsfaktorer för bränslen till el- och värmeproduktion

IVL Svenska Miljöinstitutet I samarbete Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 2020

Rapporten möter ett behov av att utvärdera olika bränslen till el- och värmeproduktion utifrån deras emissionsfaktor (växthusgasutsläpp) och primärenergifaktor. Bränslen som ingår i projektet är biogas, HVO, RME och energitorv. För energitorv analyseras även möjligheten att kompensera för utsläpp genom åtgärder som minskar utsläpp som sker från dränerade torvmarker. Projektet beskriver även tänkbara synsätt för miljövärdering av rökgaskondensering.
med medel från: Stiftelsen IVL, Energiföretagen Sverige och Stiftelsen Svensk Torvforskning
Ladda ner rapporten som pdf
Läs mer på IVLs hemsida

Sveriges Torvmarker - Arealer och tillstånd enligt data från Riksskogstaxeringen 2014-2018

Skogforsk, 2020-02-02

Avsikten med denna rapport är att ge en kortfattad överblick av kunskapsläget kring torvmarkerna. Torv täcker nära en fjärdedel, eller 10 miljoner ha, av Sveriges yta. Merparten av dessa marker har ett torvlager som är 30 cm eller djupare och räknas i skogliga sammanhang som torvmarker.

Denna sammanställning av data rörande Sveriges torvmarker har tillkommit på initiativ av Branschföreningen Svensk Torv.
Ladda ner rapporten som pdf

Klimatpåverkan från energitorv ur ett systemperspektiv

Profu, 2018-06-29

På uppdrag av Svensk Torv, TorvForsk och Neova har Profu, projektinriktad forskning och utveckling, analyserat energitorvens klimatpåverkan ur ett utvidgat systemperspektiv. 
​Ladda ner rapporten (pdf) >>
Om du vill ha rapporten i sin helhet kontakta info@svensktorv.se .

Utvärdering av pyrolysegenskaper hos torv från Saltmyran, Arvidsjaur - Projektrapport nr 19

Piteå, Januari 2017

Ett torvprov från Saltmyran i Arvidsjaur har utvärderats både teoretiskt och experimentellt utifrån dess pyrolysegenskaper. Teoretiskt utifrån den kemiska analysen på torv och experimentellt genom ett pyrolysförsök i RISE ETC:s pilotanläggning, POC. 
Ladda ner projektrapport nr 19 (pdf)​​

Förvaltning av torvtäckt skogsmark med avseende på klimat och naturvärden

Slutrapport, juni 2015

Projektets syfte var att utveckla metoder för bedömning av hur den dikade torvmarken – drygt 1.2 milj. ha – kan användas på ett från olika utgångspunkter (växthusgas emission, naturvård, skogsbruk, torvutvinning) nyttigt sätt som överensstämmer med långsiktiga samhälleliga mål.
Rapport skriven av Johnny de Jong, Magnus Brandel, Åsa Erlandsson, Sabine Jordan, Kristina Lundberg, Mats Olsson, Claes Rülcker, Henrik von Stedingk.
Ladda ner slutrapport (pdf)

Effekter vid restaurering av avslutade torvtäkter genom återvätning; undersökningar vid Porla, Toftmossen och Västkärr - Projektrapport nr 18

Uppsala, Februari 2015

Effekter vid restaurering av avslutade torvtäkter genom återvätning; undersökningar vid Porla, Toftmossen och Västkärr. Rapport skriven av: Lars Lundin, Elve Lode, Torbjörn Nilsson, Monika Strömgren, Sabine Jordan, Sergei Koslov
Ladda ner projektrapport nr 18 (pdf)

Utsläpps- och recipientkontroll vid torvtäkt – förslag till framtida utformning och ”Lathund” - Projektrapport nr 17

Uppsala 2015 - Delprojekt i uppdrag åt Energimyndigheten (dnr 2013-001719)

TorvForsk har i samarbete med Energimyndigheten tagit fram ett kontrollprogram för vattenmiljön och utvecklat en ”lathund” som kan användas av Branschföreningen Svensk Torv och dess medlemsföretag i samband med tillstånd och tillsyn.
Ladda ner projektrapport nr 17 (pdf)

Suspenderat material i avrinningen från torvtäkt – förslag till rimliga gränsvärden - Projektrapport nr 16

Uppsala 2015 - Delprojekt i uppdrag åt Energimyndigheten (dnr 2013-001719)

Energimyndigheten i samarbete med TorvForsk och Svensk Torv har i en rapport utvärderat halterna suspenderat material i avrinningen från torvtäkter och ställt dessa värden i relation till till uppmätta halter vid andra platser.
Ladda ner projektrapport nr 16 (pdf) >>

Klimatrapporten Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar - Projektrapport nr 15

Uppdaterad juni 2016

Rapporten är utgiven, januari 2015, av Svensk Torvforskning, TorvForsk, som är en allmännyttig forskningsstiftelse. Den bygger på vetenskapliga rapporter med mätningar som tidigare gjorts och som Mats Olsson, professor emeritus vid Institutionen mark och miljö vid SLU, har granskat och sammanställt tillsammans med andra forskare.
Projektrapport nr 15 på svenska (uppdaterad juni 2016) >>
Projektrapport nr 15 på engelska >>
Särtryck om rapporten ur Tidningen Svensk Torv nr 1 2015 >>
Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska >>
Populärvetenskaplig sammanfattning på engelska >>

Metod för att fastslå rimliga villkor för dräneringsvatten från torvtäkter - Projektrapport nr 13

Institutionen för vatten och miljö, SLU, 2010

Kontrollprogrammen vid nuvarande torvtäkter skiljer sig i utformning och bedömning av täktverksamhetens påverkan på recipienterna varierar. Från tre utvalda täkter har
kontrollprogrammen utvärderats med resultat att möjligheter till belastningsbedömning inte är entydigt enkel. 
Ladda ner projektrapport nr 13 (pdf) >>

Biologisk mångfald på myrar och dikad torvmark – underlag för ett miljömässigt torvbruk - Projektrapport nr 12

2009, Henrik von Stedingk, Centrum för biologisk mångfald

Den politiska ambitionen att minska utsläppen av växthusgaser och satsa på inhemsk
energiråvara har ökat intresset för torvskörd. Torvmark dikad för skogsbruk, som
finns i stora mängder i Sverige, kan vid rätt förutsättningar vara ett bra energival med
avseende på utsläpp av växthusgaser.
Ladda ner projektrapport nr 12 >>
Ladda ner pressmeddelalnde från 2009 >>

Bakteriell tillväxt i torv i jämförelse med halm och spån - Projektrapport nr 11

2009 Magnus Thelander, Enheten för miljö och fodersäkerhet, Statens veterinärmedicinska anstalt

I Sverige behandlas ungefär 20 procent av korna för juverinflammationer (mastit) varje år. 
Staphylococcus aureus är den bakterie som vanligast förekommer vid mastit hos kor i Sverige. I en tidigare studie av bakterietillväxt i olika strömedel indikerades att Staphylococcus aureus växte till sämre i torv än i halm vid laboratorieförsök (Andersson K, 2007). Kan torv hämma tillväxten av Staphylococcus aureus kan det vara ett intressant argument i valet av strömaterial i en modern djurhållning. 
Ladda ner projektrapport nr 11 >>

Småskalig användning av torv – effekter av torvinblandning i träpellets på förbränningsresutaten i pelletsbrännare - Projektrapport nr 9

Piteå, April 2008

Projektet har bedrivits under 2007-08. Samverkan har inom detta projekt skett med STEM-programmet ”Produktionsplattform för svensk pelletsindustri” där man i delprojektet ”Vidgad råvarubas för svensk pelletsindustri” utfört pelleteringsstudier med mixar innehållande bl a torv, stamved (sågspån)- och energivedsfraktioner. 
Ladda ner projektrapport nr 9 >>

Utformning och dimensionering av sedimentationsdammar - Projektrapport nr 42

Umeå 1991 - Av Timo Varila, Jan -Åke Johansson och Sven H Jansson.

Målet för studien har varit att utarbeta anvisningar för dimensionering av sedimenteringsdammar till torvtäkter. Studien har förutom fältlundersökningar 1989-90 vid ett antal täkter också innefattat en genomgång av några befintliga svenska och finska undersökningar. Vidare har en bearbetning av kontrollrsultat från torvtäkter i Gävleborgs län utförts.
Ladda ner projektrapport nr 42 (pdf) >>