SvenskTorv

Av Sveriges dikade markarealer används används 0,5 procent till torvbruk….

Närproducerad och hållbar mat

All svensk torv är producerad under noggrant kontrollerade former. Torv skördas bara på redan dikade och påverkade torvmarker. När torven är färdigskördad efterbehandlas (omvandlas) torvtäkten alltid till en kolinbindande mark, som våtmark eller skog. Därmed stoppas växthusgasutsläppen.
Torvbrukets utsläpp är….

Värme och el i kristider

Torv har under århundraden bidragit till att hålla värmen i den svenska hemmen. Ända sedan 1500-talet har torv varit en säker värmekälla som gjort att den svenska befolkningen sluppit frysa i sina hem. Extra viktigt är det när elförsörjningen sviktar och världsläget gör import av biomassa osäker. 
Energitorv är en fossilfri inhemsk råvara….

Fakta om miljöpåverkan

Att minska läckagen från dränerad torvmark är en miljöåtgärd som skulle betyda mycket för klimatet.  I Mellansverige finns ett av landets större projekt i den vägen, nämligen sjösänkningen av Hjälmaren som gav 19.000 hektar ny mark. Det stämmer att dikade torvmarker….

Skogsplantorna växer i torv

Tillgång på torvbaserad jord är en förutsättning för tillväxten i det svenska skogsbruket. För att det ska löna sig för skogsbolagen måste de ha torv av hög kvalitet och torv är det enda odlingssubstratet som har de rätta egenskaperna.
Svensk låghumifierad torv ger....

NYHETER

Hur ser våra yrkesodlare på framtiden vad gäller odlingstorv?

Efterfrågan på odlingssubstrat kommer att fyrdubblas till 2050, enligt branschexperter och forskare. Trots att andelen cirkulära och förnybara komponenter ökar och forskning om nya material sker är torv fortfarande ryggraden i den växande substratproduktionen. Torv utgör idag ungefär 80 procent av odlingssubstrat i Europa.

Läs mer »

Torv är ett beredskapsbränsle enligt Energimyndigheten

Energimyndigheten föreslår ett statligt ansvar för en utvecklad bränsleberedskap. Bränsleberedskapen bör bestå av en kombination av beredskapslager och ökad produktionsförmåga av inhemska bränslen. Det är primärt rundved och torv som är lämpliga för beredskapslager.

Läs mer »

Vi diskuterar gärna, men utifrån fakta, inte ”fake-news”

Det gör mig bedrövad att jag så ofta får höra att våra medlemsföretag, som bedriver en laglig verksamhet – känner stark rädsla för repressalier från aktivister. Vårens och sommarens erfarenheter av grov skadegörelse, olaga intrång och omfattande miljöbrott, som förstört både verksamhet och råvara, finns i färskt minne.

Läs mer »

Beredskapen måste prioriteras inom biokraften

Beredskap var temat för Stora biokraft- och värmekonferensen där Svensk Torv var en av talarna. Det finns indikationer på att torv kommer klassificeras som ett beredskapsbränsle inom bioenergin. Mycket talar för det – inte minst möjligheten att kunna lagra, samelda med svåranvända bränslen som grot och efterbehandlingarna som minskar växthusgasutsläppen.

Läs mer »

Mat, djurhållning, energioch krisberedskap

En stor del av de grönsaker och blommor du köper i affären har odlats med hjälp av torv. Träden och blommorna i parken har odlats fram med torv. Skogen som ger byggnadsvirke och energi har börjat sitt liv som små plantor odlade i torv. Grisarna som ger kotletten på tallriken har bökat i järnberikad torv.

Läs mer »