SvenskTorv

Av Sveriges dikade markarealer används används 0,5 procent till torvbruk….

Närproducerad och hållbar mat

All svensk torv är producerad under noggrant kontrollerade former. Torv skördas bara på redan dikade och påverkade torvmarker. När torven är färdigskördad efterbehandlas (omvandlas) torvtäkten alltid till en kolinbindande mark, som våtmark eller skog. Därmed stoppas växthusgasutsläppen.
Torvbrukets utsläpp är….

Värme och el i kristider

Torv har under århundraden bidragit till att hålla värmen i den svenska hemmen. Ända sedan 1500-talet har torv varit en säker värmekälla som gjort att den svenska befolkningen sluppit frysa i sina hem. Extra viktigt är det när elförsörjningen sviktar och världsläget gör import av biomassa osäker. 
Energitorv är en fossilfri inhemsk råvara….

Fakta om miljöpåverkan

Att minska läckagen från dränerad torvmark är en miljöåtgärd som skulle betyda mycket för klimatet.  I Mellansverige finns ett av landets större projekt i den vägen, nämligen sjösänkningen av Hjälmaren som gav 19.000 hektar ny mark. Det stämmer att dikade torvmarker….

Skogsplantorna växer i torv

Tillgång på torvbaserad jord är en förutsättning för tillväxten i det svenska skogsbruket. För att det ska löna sig för skogsbolagen måste de ha torv av hög kvalitet och torv är det enda odlingssubstratet som har de rätta egenskaperna.
Svensk låghumifierad torv ger....

NYHETER

Remissvar om elcertifikat

Branschföreningen Svensk Torv har svarat på remissen om elcertifikat. Í svaret framhåller Svensk Torv att torv omfattas av elcertifikatssystemet har ett positivt signalvärde som balanserar att det även ingår i utsläppshandeln. En bred och genomgripande analys av energitorvens situation är angelägen, särskilt då svavelgranulat som ersätter torv i fjärr- och kraftvärmeverken är klassat som ett

Läs mer »

Utan torvjord växer inte skogen

Krönika i BIOENERGI nr 2 2020Sveriges första nationella skogsprogram antogs av riksdagen 2018. Intresset för att få medverka i förarbetet var stort och vi i Branschförening­en Svensk Torv var mycket snabba med att anmäla vårt in­tresse. Tyvärr avslogs vår in­tresseanmälan och vi fick därmed inte möjligheten att vare sig få påverka i utformningen eller bidra

Läs mer »

Växthusgasemissioner från återvätning av avslutad torvtäkt

I en studie publicerad 2020 visar forskare vid SLU i Uppsala att restaurering genom att skapa en grund sjö av en avslutad torvtäkt har stor potential att minska växthusgasutsläppen från näringsrika torvmarker. Utsläppen från vattenspegeln var låg vid såväl låga och höga vattenförhållanden som vid olika temperaturförhållanden. Sammanfattning av artikel om växthusgasemissioner från återvätning av

Läs mer »

Flera nyheter på energitorvområdet

Branschföreningen Svensk Torv fortsätter arbeta med värmesektorns färdplan för Fossilfritt Sverige. Samtidigt förutspår Svebio att användningen av energitorv kommer öka i framtiden. En ny forskningsrapport om emissionsfaktorer är också på gång.Energitorv är ett bränsle som kan lagras i flera år utan problem och en inhemsk råvara spelar en stor roll för Sveriges förmåga till beredskap

Läs mer »

Beredskapslagren som försvann

Beredskapsförmågan är något som Svensk Torv sedan länge framfört till regering och riksdag, bland annat i en intervju ed landsbygdsminister Jennie Nilsson förra året.Lyssna på Sveriges radios inslag om hur beredskapslagret försvann genom politikernas beslut. För 30 år sedan hade Sverige ett av världens mest omfattande civilförsvar. I beredskapslagren låg allt från industriråvaror till medicinsk

Läs mer »