Positiv utveckling för biologisk mångfald i skogen

Ny forskningsrapport visar

I en ny forskarrapport beskrivs det aktuella tillståndet för biologisk mångfald i den svenska skogen. Rapporten visar att förutsättningarna för en rik biologisk mångfald har förbättrats de senaste decennierna. Rapporten utgör också ett viktigt underlag för den fortsatta utvecklingen av det hållbara skogsbruket. Men den har också betydelse för det hållbara torvbruket.

– Rapporten visar att förutsättningarna för den biologiska mångfalden i skogen har förbättrats påtagligt och mätbart sedan omläggningen av skogspolitiken på 1990-talet med jämställda produktions- och miljömål. Många trender i skogen går åt rätt håll tack vare den hänsyn som lämnas i skogsbruket och de avsättningar som skogsägarna gör i kombination med samhällets investeringar i reservat, säger Linda Eriksson, skogspolitisk talesperson på Skogsindustrierna.

Forskarna Mats Hannertz och Per Simonsson skriver i förordet till rapporten att syftet med den är  att sätta sökljuset på den biologiska mångfalden i svenskskog, hur uppgifter om mångfalden tolkas och ibland misstolkas, och vad skogsbruket gör och kan göra för att bevara arterna. Ett underliggande syfte är att problematisera och nyansera de ibland förenklade budskap som förs fram av debattörer och media, samt att peka på kunskapsluckor om arters förekomst och dynamik.
 
Läs mer om rapporten och de viktigaste slutsatserna och ladda ned den här

Foto: Neova
Foto: Neova

Länkar