Betänkande Vägval till en klimatpositiv framtid

Svensk Torvs remissvar

Svensk Torv anser att det vetenskapliga underlaget om återvätningsinsatserna av både skogs- såväl jordbruksmark är för bristfälligt i de slutsatser som utredningen kommer fram till. Ingen jämförelse med andra alternativ till återvätning som finns redovisas i utredningen.

Det finns oklarheter om hur skötseln och kontrollen av den föreslagna återvätningen ska ske vilket gör att återvätningen lämnas fritt till naturomständigheterna på platsen. Markägarfrågan är heller inte klarlagd och de föreslagna åtgärderna innebär ett betydande intrång som inte utretts tillfredsställande.

Juridiken kring återvätningen berörs inte alls i utredningen trots att det är fråga om vattenverksamhet som enligt Miljöbalken kräver tillstånd. Beredskaps- och krisaspekterna saknas dessutom helt i utredningen.

Här kan du ladda ner Svensk Torvs remissvar som pdf >>

Här kan du läsa mer på Regeringens hemsida >>

Branschföreningen Svensk Torv
Länkar