Brist på biobränslen och kall vinter syns i fjärrvärmestatistiken

Efterfrågan på fjärrvärme ökade år 2018 på grund av en kallare vinter än 2017. Fjärrvärmeleveranserna till slutkund ökade från 48,3 TWh (2017) till 49,1TWh (2018) vilket gav upphov till ökad bränsleanvändning, enligt Energiföretagen.

Fjärrvärmens lokala miljövärden för olika fjärrvärmenät för 2018 är nu insamlade och publicerade på Energiföretagen Sveriges webbplats. De lokala miljövärdena är beräkningar som gjorts enligt en överenskommelse i Värmemarknadskommittén, VMK, och som räknar ut miljöpåverkan från energianvändning i fjärrvärmevärmda fastigheter.
Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv:

  1. hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
  2. hur effektivt energin används
  3. hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät

Läs hela artikeln på www.energiforetagen.se

Länkar