Effektivare miljöprövning

Ny utredning

Regeringskansliet har tillsatt en utredning som ska se över miljöprövningen som berör till exempel torvverksamhet. Syftet är att undersöka om miljöprövningen fungerar på ett sätt som främjar investeringar som driver teknik- och metodutvecklingen mot minskad miljöpåverkan.

Regeringskansliet har utsett Monica Daoson till utredare, rådman vid mark- och miljödomstolen vid Nacka tings­rätt. I hennes uppdrag ingår att föreslå åtgärder för att prövningen av verksamhet enligt miljöbalken ska främja investeringar som bidrar till en grön omställning. Utred­ningen ska även föreslå hur miljöprövningsprocessen kan bli effektivare. Det är anmälnings- eller tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken som omfattas av uppdraget, exempelvis torvutvinning, livsmedelsindu­stri och vindkraftsverksamhet.

– Jag kommer att lyssna in vad de olika branscherna har att säga, säger Monica Daoson till tidningen Svensk Torv.

I utredarens förslag ska miljöskyddet vara oförändrat eller starkare än tidigare. Senast den 30 september 2018 ska utredningen lämna in sitt betänkande till Miljö- och energidepartementet.

Utredningen ska ligga till grund för arbetet med Smart Industri, regeringens nya industrialiseringsstrategi som ska stärka företagens omställningsförmåga och konkur­renskraft.

− Om processen för miljöprövning inte är tillräckligt effektiv kan investeringar utebli eller hamna i länder med svagare miljölagstiftning. Det skulle gå rakt emot regeringens strategi för Smart industri, där Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industri­ell produktion av varor och tjänster, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Branschföreningen Svensk Torv är engagerad i detta arbete och kommer att bevaka utredningen.

Text: Ingrid Kyllerstedt

Foto: Gustav Kron, Giverton
Foto: Gustav Kron, Giverton
Länkar