Growing Media Europe lanserar Livscykelanalysprojekt för odlingssubstrat

GME har nyligen startat ett LCA-projekt som en del i sin hållbarhetsstrategi. För att på ett enkelt och rättvisande sätt kunna jämföra LCA data för olika odlingssubstrat ska man ta fram en gemensam metod för livscykelanalys, baserad på vedertagna vetenskapliga data om miljöpåverkan för olika typer av råvaror och färdiga odlingssubstrat för växter. Projektet planeras vara klart hösten 2021. Det långsiktiga målet är att kunna integrera den gemensamma standarden i livscykelanalyser för hela värdekedjan inom trädgårdsproduktion.

Projektet startades upp i april 2019 tillsammans med miljökonsulten Blonk i Nederländerna och kommer att resultera i tre huvuddelar:

  1. Framtagande av en standardiserad beräkningsmodell för LCA för odlingssubstrat.
  2. Sammanställa och utarbeta bakgrundsdata för en solid LCA-databas
  3. Skapa en online-baserad applikation för LCA-beräkningar för enskilda produkter

Detta medför att substratproducenter och deras kunder kan bedöma och jämföra den specifika miljöpåverkan från olika substrat baserat på den gemensamma standarden och med uppgifter från databasen. Standarden tas fram i enlighet med ”Product Environmental Footprint (PEF)”, ett ramverk publicerat av Europakommissionen för att kunna mäta produkters miljöprestanda.

Kunskap om olika beståndsdelars påverkan kan förbättra miljöprestanda samtidigt som man bibehåller produkternas effektivitet och säkerhet. Det ekologiska fotavtrycket för en produkt är en viktig aspekt av dess hållbarhet, men endast om den fyller sin funktion ur odlingssynpunkt är den långsiktigt hållbar. Med detta breda initiativ för hela substratbranschen vill GME bidra till en mer hållbar trädgårdssektor.

Not: Growing Media Europe AISBL är en internationell, icke-kommersiell organisation som representerar producenter av odlingssubstrat och jordförbättringsmedel på Europanivå.
För ytterligare information kan ni kontakta generalsekreteraren Cecilia Luetgebrune: cecilia.luetgebrune@growing-media.eu         
www.growing-media.eu

Länkar