Närtillverkad odlingsjord av lokal torv måste synliggöras i klimatdebatten

När odlingssäsongen närmar sig kan det vara bra att veta vad som gäller för torven som är den dominerande råvaran i odlingsjordar. Den jord som används för att producera grönsakerna, blommorna, träden, bären och buskarna som alla ingår i EUs strategi Farm2fork.

EUs strategi Farm2fork betonar vikten av ren och bra mat samt en grön miljö. Men hur ska EUs vision kunna uppnås? En början är att analysera odlingssubstrat ur ett brett perspektiv där torvens viktiga roll för att få fungerande, säkra substrat och förmågan att göra andra material cirkulära och grönare vägs in.

Det finns inget annat material än torv som finns i de volymer som krävs för att ge Sverige och EU en trygg och säker livsmedelsförsörjning. Foto: Hasselfors Garden
Det finns inget annat material än torv som finns i de volymer som krävs för att ge Sverige och EU en trygg och säker livsmedelsförsörjning. Foto: Hasselfors Garden

– När kritikerna riktar in sig på att kolet som finns i torv omsätts i samband med att den skördas och används är det viktigt att också väga in att torv sammantaget har en mycket liten klimatpåverkan i en livscykelanalys, säger Pia Holmberg, hortonom och produktchef på Hasselfors Garden och ordförande i  Branschföreningen Svensk Torv.

Hon anser att det kan vara värt att notera att träfiber, som av många ses som ett av de bättre materialen som kan ersätta torv, ännu inte kan ingå som komponent i substrat enligt nya gödselmedelsförordningen då det satts krav på  tillverkningsprocessen som inte överensstämmer med verkligheten.

– Även många andra material har svårt att passa till satta gränsvärden. I den nya gödselmedelsförordningen är det i princip bara torven som lätt klarar av alla  säkerhetskrav som ställs på ingående komponenter i odlingssubstrat, framhåller Pia Holmberg.

Torv har unika och utmärkta egenskaper som odlingssubstrat. Torv finns på nära håll i hela Sverige och jord- och substratprodukterna tillverkas oftast på landsbygden som därigenom blir levande. Foto: Louise Norberg
Torv har unika och utmärkta egenskaper som odlingssubstrat. Torv finns på nära håll i hela Sverige och jord- och substratprodukterna tillverkas oftast på landsbygden som därigenom blir levande. Foto: Louise Norberg

I Sverige kommer all torv bara från redan dikade torvmarker. Det är en vanlig missuppfattning att orörda våtmarker berörs av torvbruket. Det påverkar inte bara torvbruket negativt, utan det drabbar även klimatet. Hur då? Jo, eftersom det bara är de dikade torvmarkerna som läcker koldioxid ut i atmosfären, så
gör torvbrukets aktörer en stor klimatinsats genom att torven nyttiggörs och marken efter avslutad skörd alltid efterbehandlas så att utsläppen upphör. Men om torvbruket i stället stoppas, så kommer utsläppen att fortsätta i över hundra år och råvaran torv bokstavligt talat gå upp i rök. 

Det är alltså av stor betydelse att se hela bilden i valet av substrat. Ytterligare en faktor är att torven som skördas i Sverige är närodlad. Den förädlas till jord och substrat i fabriker i Sverige, oftast i glesbygden. Detta stärker möjligheterna för människor och företag att leva och verka på landsbygden och påskyndar en grön omställning i hela Sverige.

– Den för grönsaker så viktiga etiketten ”närodlat” gäller även för den svenska, hållbart skördade torven och för jord och substrat som görs av den i närområdet. Att inte belasta klimatet med långväga, fossila importer av substrat är ett nog så viktigt argument i klimatdiskussionerna, säger Pia Holmberg.

Med torvbaserad jord kan Sverige bli självförsörjande på bär. Att torv ger säkra resultat som minimerar svinnet och dessutom minskar behovet av vatten till odlingarna, är viktiga fakta i den gröna debatten och klimatdiskussionerna. Foto: Aphiwat chuangchoem från Pexels
Med torvbaserad jord kan Sverige bli självförsörjande på bär. Att torv ger säkra resultat som minimerar svinnet och dessutom minskar behovet av vatten till odlingarna, är viktiga fakta i den gröna debatten och klimatdiskussionerna. Foto: Aphiwat chuangchoem från Pexels
Länkar