Remissvar om elcertifikat

Branschföreningen Svensk Torv har svarat på remissen om elcertifikat. Í svaret framhåller Svensk Torv att torv omfattas av elcertifikatssystemet har ett positivt signalvärde som balanserar att det även ingår i utsläppshandeln.

En bred och genomgripande analys av energitorvens situation är angelägen, särskilt då svavelgranulat som ersätter torv i fjärr- och kraftvärmeverken är klassat som ett skattefritt additiv medan torv betraktas som ett additiv och måste betala skatt på svavlet vid förbränning. Denna konkurrensfördel som fossilt svavel har överensstämmer inte med Sveriges klimatambitioner och är ytterligare en omständighet som bör vägas in i synen på energitorv i Sverige.

Svensk Torv framhåller även att Svebio i rapporten ”Färdplan Bioenergi” menar att energitorv har en potential att öka till 5 TWh främst beroende på att energitorv kan använda sig av redovisning av negativa utsläpp. Om dessa denna ökning skulle infrias kan behovet av elcertifikat för torv bli större än det är idag.

Här kan du ta del av Branschföreningen Svensk torvs och övriga som ombetts att svara på remissen av promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019.

Länkar