Torv från egna täkter – har en nyckelroll vid pelletstillverkningen

Härjeåns Energi

Härjeåns Energi i Sveg har ändrat inriktning på sin verksamhet så pelletsfabriken numera drivs av ånga från det nybyggda, intilliggande kraft­värmeverket. Fortfarande är torven är lika central som tidigare – fast på ett annat sätt.

2015-2016 påbörjades uppbyggnaden av ett nytt kraftvärmeverk i samar­bete med Calambio Engineering AB. Pannan som har en nyttogjord effekt om 32MW och producerar, förutom ånga för torkningsprocessen i föräd­lingsfabriken, även el och fjärrvärme. Fjärrvärmen värmer sedan upp villor och lokaler i Sveg.
 
– 2006 installerades de första pelletspressarna i fabriken, därefter har vi byggt ut med fler pressar och när torvbrikettsproduktionen fasades ut sadlade vi om och tillverkar idag enbart träpellets i fabriken, berättar David Halvarsson som är logistikchef vid Härjeåns Energi AB.

David Halvarsson, Härjeåns Energi
David Halvarsson, Härjeåns Energi

Han ansvarar även för produktio­nen på Härjedalens Miljöbränsle AB:s torvtäkter, båda bolagen ingår i Härjeåns koncernen med Härjeåns Kraft AB som moderbolag. Torven som tidigare användes som råmaterial till torvbriketterna används nu som ett av de olika bränslena i kraftvärmeverket. 
 
– Torven blandas med stamvedflis, grot eller bark och ångan därifrån används till fabrikens torkanläggning, förklarar David Halvarsson, som är en av de 35 anställda på förädlings-fabriken som tillverkar träpellets.
Det nya kraftvärmeverket stod klart 2018 och idag tillverkas, med hjälp av det nya kraftvärmeverket, 80 000 ton pellets årligen till den skandina­viska marknaden, både industrier och privatpersoner är kunder.
Torven som kan används i kraftvär­meverket kommer från bolagets 20 egna torvtäkter på totalt ca 1 000 ha produktionsyta.

Härjeåns Energis nya kraftvärmeverk har en panna på 32MW som producerar, förutom ånga för torkningsprocessen i förädlingsfabriken, även el och fjärrvärme. Fjärrvärmen värmer sedan upp villor och lokaler i Sveg.
Härjeåns Energis nya kraftvärmeverk har en panna på 32MW som producerar, förutom ånga för torkningsprocessen i förädlingsfabriken, även el och fjärrvärme. Fjärrvärmen värmer sedan upp villor och lokaler i Sveg.

– Vi bedömer att vi har torv kvar för motsvarande 25 års behov. Samtidigt har vissa täktområden skördats
klart med tiden, och vi arbetar paral­lellt med efterbehandling på flera av torvtäkterna.

Den vanligaste efterbehandlingen består av skogsplantering, mestadels är det gran och björk.
– Men vi har också testat salix­plantor, berättar David Halvarsson.
– Vi är i ett tidigt skede på efter­behandlingen, täkten som ligger nära Sveg tror vi kommer bli ett uppskat­tat rekreationsområde för allmänhe­ten.

Bottenmyren är en av HMAB:s torvtäkter som ligger nära Sveg. När efterbehandlingen som nyligen påbörjats, är färdig kommer den att bli ett uppskattat rekreationsområde för allmänheten.
Bottenmyren är en av HMAB:s torvtäkter som ligger nära Sveg. När efterbehandlingen som nyligen påbörjats, är färdig kommer den att bli ett uppskattat rekreationsområde för allmänheten.

 David Halvarsson framhåller den inhemska torvens stora betydelse för Svegs kommun.
– För oss i en avlägsen del av Sve­rige är den inhemska torven mycket viktig. Den skapar både arbetstillfäl­len och miljövinster eftersom vi kan skörda och använda torven och där­efter med efterbehandling skapa nya, vackrare miljöer som också är bra för klimatet, säger David Halvarsson.

Härjeåns Energi AB i Sveg ansvarar för produktionen på Härjedalens Miljöbränsle AB:s torvtäkter. Båda bolagen ingår i Härjeånskoncernen med Härjeåns Kraft AB som moderbolag.
– 35 anställda
– Kapacitet biobränsleproduktion: 950 GWh/år
– Kapacitet Elproduktion: 65 GWh/år
– Byggår fabrik: 1988
– Kraftvärmeverk driftklart 2018
– Äger 20 aktiva torvtäkter som producerar torv som används som råmaterial till torvbriketter och är ett av de olika bräns­lena i kraftvärmeverket.

Länkar