Torven en het fråga i Bryssel

Flera länder i Europa har som mål att minska torvanvändningen trots att torven inte har något ersättningsmaterial i tillräcklig utsträckning, varken kvalitetsmässigt eller i mängd. Därför hävdar Branschföreningen Svensk Torv att torven är oersättlig som del i odlingssubstrat och att minskad skörd kan utsätta samhället för stora risker. Både livsmedel och växter för en grön miljö produceras med hjälp av torv idag.

Att ersätta torven med nya och cirkulära material är en annan risk både vad gäller odlingssäkerheten och tillgången på dessa material. Men att öka användningen av cirkulära material i odlingssubstrat behöver inte vara en motsättning till användandet av torv. Torvens många goda egenskaper möjliggör att fler sådana material kan vara en del av odlingssubstraten och det finns inget annat material än torv som har dessa fördelar. Därför blir torvens roll i framställning av säkra odlingssubstrat ännu viktigare i framtiden.

Branschföreningen Svensk Torv är medlem i den europeiska branschorganisationen för producenter av odlingssubstrat, GME – Growing Media Europe. GME framhåller vikten av odlingssubstrat både för att uppnå EU:s mål om grönare städer och i anknytning till den föreslagna lagen om restaurering av natur där dikade torvmarker ingår som särskilt betydelsefulla för snabb minskning av växthusgasutsläppen.
I november arrangerade GME därför en diskussion i Europaparlamentet för att lyfta odlingssubstratens roll. Panelen vid diskussionen bestod av experter från EU-kommissionen och den hortikulturella industrin.

Torvproducenter, substrattillverkare och odlare har en viktig roll i återställandet av dränerade torvmarker, torven ger säkra odlingssubstrat och torvmarkerna efterbehandlas alltid efter avslutad täkt till nya naturvärden, utan extra kostnader för samhället. Odlingssubstrat är dessutom nödvändiga för att uppnå målen om grönare städer. Högkvalitativa odlingssubstrat behövs både för att odla fram och etablera de träd och andra växter som används vid byggandet av gröna städer. Med levande, väletablerade växter förbättras luftkvaliteten, negativa klimateffekter av t ex temperatur och vatten jämnas ut och inte minst är grönska viktigt för alla människors hälsa och välmående.

Viktiga medskick

Här följer några av de argument panelen framförde i samband med diskussionen i EU-parlamentet.
Angelika Rubin, från Kommissionens Generaldirektorat för miljö, sade att ”Den föreslagna lagen om naturrestaurering syftar till att bidra till att uppnå EU:s klimatmål, återställandet av dränerade torvmarker spelar en särskilt viktig roll i detta.”

Mr. Jesse Schevel, Glastuinbouw Nederland upprepade dessa uttalanden och sa ”Lagen om naturrestaurering måste skapa en balans mellan torvmarkernas roll som kolsänkor samtidigt som man erkänner vikten av hållbart torvbruk för den europeiska gröna given. Trädgårdsodling är den enda sektorn som bidrar till att återställa tidigare dränerade torvmarker samtidigt som torv används som odlingssubstrat för att producera hälsosam mat och göra våra samhällen grönare.”

Kvalitativa odlingssubstrat är en nyckelfaktor för hälsosam livsmedelsproduktion, som Marco Zevenhoven från RHP, det europeiska kunskapscentret för odlingssubstrat, sa: ”Hållbara odlingssubstrat är naturligt kopplade till kvalitet och säkerhet. Dessa två aspekter är viktiga för livsmedelsproduktionen.”

Jarno van Veelen, trädtekniker och rådgivare för urbana landskap på Kekkilä-BVB, påpekade att ”Lagen om restaurering av natur avsevärt ökar våra chanser till grönare och hälsosammare städer. Framgången och resultaten är mycket beroende av substrat av hög kvalitet”

GME – Growing Media Europe är en internationell ideell organisation som representerar producenter av odlingssubstrat och jordförbättringsmedel på
europeisk nivå. För mer information, www.growing-media.eu eller kontakta
Geoffrey Bennett, Public Affairs Officer: Geoffrey.bennett@growing-media.eu

GME arrangerade GME en diskussion i Europaparlamentet för att lyfta odlingssubstratens roll. Foto: Growing Media Europe
GME arrangerade GME en diskussion i Europaparlamentet för att lyfta odlingssubstratens roll. Foto: Growing Media Europe
Länkar