Torven i EU – spelar roll för hälsosamt och hållbart livsmedelssystem

Growing Media Europe (GME) samlar tillverkarna av odlingssubstrat i Europa och arbetar aktivt med att påverka beslutfattare i Bryssel om betydelsen av bra odlingssubstrat för produktion av säkra och hälsosamma livsmedel samt gröna miljöer för välbefinnande.
Svensk Torv är medlemmar och be­vakar och rapporterar svensk politik, lagstiftning och handel till GME. 

Growing Media Europe (GME) är den europeiska branschorganisation för tillverkare av odlingssubstrat och jordförbättringsprodukter till trädgårds­näringen, både för professionellt bruk och till konsumentförsäljning. Orga­nisationen samlar ett brett nätverk av råvaruproducenter och tillverkare inom Europa. GME’s syfte är att vara bran­schens röst och att påverka politiker och europeiska institutioner i Bryssel. Genom medlemmarna når man även ut lokalt i Europas länder.
 
Både företag och lokala branschorgani­sationer kan vara medlemmar. Svensk Torv är med och bevakar och rapporte­rar vad som händer inom svensk politik, lagstiftning och handel. GME verkar för bästa möjliga lagstiftning samt för fri och rättvis handel inom Europa. Just nu pågår ett intensivt arbete med att på­verka tillägg och förklaringar till den nya gödselmedelsförordningen som träder i kraft i juli 2022.
 
Namnet till trots omfattar den även od­lingssubstrat och jordförbättringsmedel och kommer att inverka på handeln över gränserna. I Sverige har vi inte tidigare haft lagstiftning inom detta område men de flesta andra länder har olika regel­verk. Med en harmoniserad lagstiftning underlättas handeln men förordningen i nuvarande form innehåller en del krav som gör det omöjligt för tillverkare att uppfylla dem.
 
Sveriges roll som råvaruleverantör av torv kan stärkas när torvproduktion nu fasas ut i andra länder. Efterfrågan ökar när stora volymer torv som inte längre produceras ska ersättas. GME ser värdet av torv i odlingssubstrat och verkar för att all torv som industrin använder ska vara ansvarsfullt producerad enligt RPP. Sverige har redan så höga lagkrav att torven som skördas här lätt uppnår denna status.
 
Torven är den största och viktigaste råvaran men särskilt inom konsument­produkter fasas torven stegvis ut i många länder och ersätts av andra material. Men oavsett ursprung har alla råvaror en miljöpåverkan. GME har tagit initia­tiv till en modell för beräkning av LCA (livscykelanalys) som förväntas vara klar att presentera inom kort och som kan användas av alla tillverkare.
 
En annan viktig uppgift GME har är att beskriva och sätta siffror på vår bransch. Det är ingen lätt uppgift då det saknas officiella data att utgå ifrån. Istället försöker man genom interna undersökningar ta fram vilka volymer av olika råvaror och färdiga produkter som omsätts årligen. Vidare tillhandahåller GME teknisk expertis och vetenskapligt underlag kring odlingssubstrat som stöd för beslutsfattare och andra intressenter i och utanför europeiska institutioner.
 
Genom GME:s medlemmar förses den europeiska trädgårdsnäringen med hög­kvalitativa odlingssubstrat som säkrar en effektiv och hållbar produktionen av säkra och hälsosamma livsmedel samt gröna miljöer för människors välbefin­nande. GME visar att odlingssubstrat har en stor betydelse för att uppnå målen i EU:s färdplan ”Den gröna given” för en hållbar europeisk ekonomi och i synner­het i strategin ”Från jord till bord” för ett mer hälsosamt och hållbart livsmedels­system i EU.

Läs mer på GME:s hemsida>>
På www.svensktorv.se finns nyheter och information om GME under fliken Fakta/GME

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Harmonisering av nationell lagstiftning som rör odlingssubstrat
  • Miljöcertifiering genom Responsibly Produced Peat
  • Livscykelbedömning av odlingssubstrat
  • Growing Media Fora – workshops och liknande där branschen träffar beslutsfattare
  • Påverkan av regler för EU:s Eco-label
  • Ekologisk växtodling
Foto: Hasselfors Garden
Foto: Hasselfors Garden

Länkar