Vi kan påverka framtiden

Sveriges nationella energi- och klimatplan, NEKP, håller på att utformas just nu. Den beskriver hur Sverige ska bidra till att nå de mål EU satt upp på energi- och klimatområdet. Därför bjöd Energimyndigheten som har ansva­ret för planen, in till ett informationsmöte om planen, då även Sveriges bidrag till total andel förnybar energi 2030 skulle diskuteras.

Nytt nummer ute av Tidningen Svensk Torv

Ingrid Kyllerstedt
Ingrid Kyllerstedt

Svensk Torv har tidigare lämnat skriftliga syn­punkter på utkastet som var skrivet på engel­ska. Såväl vi som Svebio skrev i remissvaren att dessa dokument med så mycket facktermer och komplicerade tekniska data borde i demokra­tins namn varit på svenska. Denna kritik har de ansvariga tagit till sig, det nya, slutliga utkastet kommer vara på svenska.

Annars känns det som om mycket av det vi och andra organisationer framför i våra remissvar inte blir noterade eller uppmärksammade. Det är upp till handläggarna att samla ihop syn­punkterna och se till att de blir granskade och antingen bifalls eller kasseras. I en demokrati måste vi känna förtroende för att detta görs, men ibland känns det som om alla omsorgsfullt utformade remissvar skrivs förgäves.

I detta fall fick vi som var där veta att Energimyndigheten kommer sammanställa de skriftliga synpunkterna i samband med att den överlämnas till Regeringskansliet. Myndigheten kommer inte att ta ställning till dem. Därför får vi se vad handläggarna på departementen som är inblandade i arbetet gör med våra remissvar. Som så många gånger förut vet vi inte vad som händer med denna så kallade skriftliga konsultation.
I det politiska påverkansarbetet gäller det att vara uthållig och ta de tillfällen i akt som ges när promemorior, planer med mera sänds på remiss eller skriftlig eller muntlig konsultation. Det är vår demokratiska möjlighet att påverka beslut som berör vår bransch eller hela landet. Men för att våra synpunkter ska väga tungt bland alla de som inkommer gäller att vi har forskning och fakta som ligger till grund för våra påståenden. Det är därför vi genom forsk­ningsstiftelsen Svensk Torvforskning stöttar olika projekt.
I detta nummer berättar vi om ett forsk­ningsprojekt om sphagnumodling. Projektet är viktigt och spännande att följa. Svensk, hållbart skördad torv från dränerade marker spelar en avgörande roll, både för klimatet och för kommande planer som ska skickas in till EU eftersom markanvändning och livsmedelssäker­het är några av våra största utmaningar.

Ingrid Kyllerstedt
Ansvarig för politik och kommunikation

Tidningen Svensk Torv


Det här och mycket mer kan du läsa om i senaste numret av Tidningen Svensk Torv.
Ladda ner Tidningen Svensk Torv nr 3 2019 som pdf >>

Här kan du ladda ner och läsa senaste  och tidigare nummer  >>

Länkar