Nyheter

Ett lyckosamt år för torvbranschen 

Branschföreningen har arbetat idogt med information via möten med politiker genom diverse möten under året – och det har genererat ett stort ökat intresse för hur viktig torven är inom en mängd olika användningsområden.

Läs mer »

Hur ser våra yrkesodlare på framtiden vad gäller odlingstorv?

Efterfrågan på odlingssubstrat kommer att fyrdubblas till 2050, enligt branschexperter och forskare. Trots att andelen cirkulära och förnybara komponenter ökar och forskning om nya material sker är torv fortfarande ryggraden i den växande substratproduktionen. Torv utgör idag ungefär 80 procent av odlingssubstrat i Europa.

Läs mer »

Torv är ett beredskapsbränsle enligt Energimyndigheten!

Energimyndigheten föreslår ett statligt ansvar för en utvecklad bränsleberedskap. Bränsleberedskapen bör bestå av en kombination av beredskapslager och ökad produktionsförmåga av inhemska bränslen. Det är primärt rundved och torv som är lämpliga för beredskapslager.

Läs mer »

Vi diskuterar gärna, men utifrån fakta, inte ”fake-news”

Det gör mig bedrövad att jag så ofta får höra att våra medlemsföretag, som bedriver en laglig verksamhet – känner stark rädsla för repressalier från aktivister. Vårens och sommarens erfarenheter av grov skadegörelse, olaga intrång och omfattande miljöbrott, som förstört både verksamhet och råvara, finns i färskt minne.

Läs mer »

Beredskapen måste prioriteras inom biokraften

Beredskap var temat för Stora biokraft- och värmekonferensen där Svensk Torv var en av talarna. Det finns indikationer på att torv kommer klassificeras som ett beredskapsbränsle inom bioenergin. Mycket talar för det – inte minst möjligheten att kunna lagra, samelda med svåranvända bränslen som grot och efterbehandlingarna som minskar växthusgasutsläppen.

Läs mer »

Mat, djurhållning, energioch krisberedskap

En stor del av de grönsaker och blommor du köper i affären har odlats med hjälp av torv. Träden och blommorna i parken har odlats fram med torv. Skogen som ger byggnadsvirke och energi har börjat sitt liv som små plantor odlade i torv. Grisarna som ger kotletten på tallriken har bökat i järnberikad torv.

Läs mer »

Ökad grotanvändning behöver komplementet torv

Torvens betydelse som beredskapsbränsle och för det svenska energisystemet var temat för mitt föredrag på Svebios konferens 21 – 22 november. Jag kan konstatera att samtliga talare pekade ut tre omständigheter som är avgörande för kraftvärmens beredskapsförmåga och potential: Grot, lagringsmöjligheter och en flexibel panna, skriver Ingrid Kyllerstedt, kommunikationsansvarig på branschföreningen Svensk torv. Att kraftvärmeverken

Läs mer »

Europeisk odlingsorganisation: Torv är den mest avgörande komponenten för odlingssubstrat

Trädgårdssektorn har delvis omvandlats och gått från frilandsodling till mer odling i växthus. Det ställer krav på att säkerställa att det finns tillräckligt med råmaterial till odlingssubstrat som passar för denna form av odling. Två ledande organisationer i Europa har nu enats om en handlingsplan, ”Joint Action”. I uttalandet slår organisationerna fast att branschexperter och

Läs mer »