Branschföreningen Svensk Torvs remissvar

”Förslag till ändring av direktiv EU ETS”

Branschföreningen Svensk Torv föreslår i sitt remissvar att Sverige använder sig av artikel 24a i handelssystemet EU ETS (tillägg 2018/410 till 2003/87/EC) och klassificerar energitorv upp till tio procent inblandning med trädbränsle som ett additiv. Detta ökar andelen kolinbindningar i Sverige vilket har betydelse för klimatomställningen och Sverige säkerställer att det finns en inhemsk, hållbart producerad energiråvara som ger trygghet genom att den finns på nära håll och kan lagras i flera år utan att energiinnehållet förstörs, konstaterar Svensk Torv i sitt remissvar.

”En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden” Delbetänkande av Klimaträttsutredningen

Klimaträttsutredningen utgår från att det finns i stort sett två typer av klimatpåverkande verksamheter/näringar; de som bidrar till utsläpp av växthusgaser och de som medverkar till att stoppa växthusgaserna. I remissvaret framhåller Branschföreningen Svensk Torv att deras medlemsföretag tillhör den verksamhet som genom sin statligt godkända och av miljöbalken kontrollerade verksamhet stoppar växtgasutsläpp genom ett lagligt krav på obligatorisk efterbehandling efter avslutad torvskörd.

Svensk Torv klargör i sitt remissvar att det är viktigt att regeringen fattar beslut om att de kompletterande åtgärderna, såsom torvbrukets efterbehandlingsarbete, ska användas för att nå klimatmålen. Att ensidigt förorda våtläggning medför risker som inte är utredda och tills forskningsläget är säkert bör en öppenhet för fler klimateffektiva efterbehandlingsmetoder genomsyra utredninger och framtida beslut i frågan, skriver Svensk torv.

”Artskyddsutredningen”

Branschföreningen Svensk Torv ser det som positivt att fågeldirektivet och livsmiljödirektivet separeras i två olika lagstiftningar så att de kan implementeras så som EU avsåg det.

Framtagandet av ett Livsmiljöunderlag som vanskligt och utpekandet av ett sådant område kan inte heller överklagas enligt förslaget varför det råder en stor rättsosäkerhet kring det hela.

Det kan även leda till en informell fridlysning och försvårande av markägarens rätt till den egna fastigheten. Detta är något Svensk Torv motsätter sig.
Det är även direkt skadligt att regeringen ska kunna utfärda föreskrifter mot vissa åtgärder eller verksamheter. Det innebär att trots att det finns ett täkttillstånd kan detta ändå komma att inte gälla och befintlig verksamhet hotas. Det är inte rättssäkert och något Svensk Torv också invänder emot.

Här hittar du Branschföreningen Svensk Torvs remissvar.

Länkar