Det finns alternativ till återvätning med gynnsamma klimateffekter där torven tas tillvara

Branschföreningen Svensk Torv har lämnat in ett yttrande direkt till EU på EU kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur.

Återvätning förs fram som en effektiv åtgärd att stoppa emissioner, men vi framhåller att i Sverige finns alternativ som har samma gynnsamma klimateffekter och som bygger på att torven tas om hand och nyttiggörs. Effektiva efterbehandlingsmetoder är att anlägga öppna landskap med fågelsjöar/våtmarker, solcellsparker med paludikultur, lövskog/blandskog samt en kombination av dessa metoder. Solcellsparker på efterbehandlade täkter är ett gott komplement till vindkraft och det påtalar vi i vårt yttrande/ remissvar till EU.

Torven tas om hand och nyttiggörs

För att uppnå målet kring natur i urbana miljöer krävs att jord och odlade växter förs in till staden. Unga träd och växter odlas i växthus och plantskolor. Urbana odlingssubstrat har många samhällsnyttiga funktioner, både som substrat för växtrötterna, men även för lagring och fördröjning av dagvatten och filtrering av dagvatten. Odlingssubstraten tillverkas noggrant för alla dessa funktioner med hjälp av torv som bas vilken våra medlemmar producerar.

Myndigheter definierar markanvändning felaktigt

För de gröna näringarna gäller att fokus ligger på markanvändningen och att den blir korrekt definierad och följer den lokala lagstiftningen. Myndigheter definierar idag markanvändning felaktigt. Juridiskt är inte en dikad torvmark längre en våtmark, markanvändningen har övergått till att bli skogs-/ jordbruksmark. Markanvändningen påverkar urvalet.

Regeringen har lämnat synpunkter på EU kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur, men har bjudit in myndigheter och branschföreningar med flera att senast den 30 oktober inlämna sina remissvar. Branschföreningen Svensk Torv är en av de branschföreningar som regeringen har remitterat EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur.

Här hittar du länkar till Regeringens synpunkter, resmissinstanserna och Svensk Torvs remissvar och yttranden
Läs även artikeln Återvätningens fördelar ifrågasätts av ny forskningsstudie

Länkar