Grön torv – ett verkningsfullt klimatredskap

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

I höstas presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Drygt 90 författare från 40 länder har bidragit till rapporten.

Det finns över 6 000 vetenskapliga referenser citerade i rapporten som visar att det är stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 graders global uppvärmning jämfört med 2 graders global uppvärmning.

Huvudbudskapet är att redan en 1,5 graders global uppvärmningen får allvarliga konsekvenser för många människor, miljön och ekosystemen.
Torvmark som redan är dränerad av jord- och skogsbruk är den enskilt största källan av koldioxidutsläpp i Sverige. Utsläppen är varje år av samma storleksordning som all inrikestrafik eller de samlade utsläppen från de verksamheter som omfattas av systemet med utsläpps­rätter i Sverige (EU ETS).

Att restaurera denna typ av mark och att binda in kol i mark anges i IPCC:s specialrapport vara den enskilda Carbon Dioxid Removal-åtgärdstyp som har den största potentialen och lägsta kostnaden på global nivå.

Problemet är att ett nyanserat livscykelperspektiv saknas för torv i handeln med utsläppsrätter. All torv, oavsett källa, ses som negativt och det påverkar användningen samtidigt som resurser saknas för restaurering av torvmarker som läcker växthus­gaser.
Svensk Torv bedriver ett mycket ambitiöst klimatarbete. En del av det består av ett nytt ”Grön torv” -koncept som möjliggör en frivillig avgift på energitorv som skall finansiera restaureringsåtgärder av dränerade torvmarker. Restaure­ringsåtgärderna ska minska växt­husgasutsläppen och kunna generera utsläppsrätter. Klassificeringssystemet Grön torv gör att produkternas kol­dioxidbalans ur ett LCA-perspektiv (livscykelperspektiv) synliggörs.

– Under 2019 kommer arbetet att inriktas på att vårt koncept ska nå ut politiker, beslutsfattare, myndigheter och forskare som ett viktigt klimat­redskap. Parallellt med Grön torv-projektet arbete arbetar vi mycket med att öka acceptansen för växttorv i samarbete med LRF Trädgård som menar att torv som substrat är helt nödvändig för odlingssektorn, säger Ingrid Kyllerstedt, tillförordnad VD, Svensk Torv.