Hållbarhet och miljö – men var är torven?

Almedalen 2018

Branschföreningen Svensk Torv bevakade åtta seminarier och debatter under Almedalsveckan 2018. Det står helt klart att det är viktigt att torvbranschen fortsätter sitt informa­tionsarbete om torvens miljö- och klimatfördelar.

Pelletsförbundet och Svebio hade en gemensam träffpunkt under fyra dagar och arrangerade ett antal seminarier. Under seminariet ”Är skogen en bra bas för bioekono­min?” diskuterades bland annat hur vi ställer om till bioenergi.
Henrik Brodin, affärsutvecklare, Södra, menade att allt man kan göra av olja kan man göra av skog och genom ett hållbart aktivt skogsbruk så kan vi återbilda skog och använda den till en bioekonomi.
Incitament och stöd från politiker har legat på konsum­tionssidan istället för produktionssidan. Men Bengt-Erik Löfgren, koordinator, Svenska Pelletsförbundet, tycker sig se en förändring i politiken där man börjar förstå att Sve­rige kan producera biodrivmedel istället för att importera.

Ett annat av Pelletsförbundets och Svebios seminarier hade rubriken ”Behövs mer bioenergi för att klara klimatmålen?” Svaret var att bioenergin är ett självklart alternativ i klimatdiskussionerna och en given resurs i kli­matarbetet. Men för att nå klimatmålen anser Bengt-Erik Löfgren att det behövs modiga politiker, kloka konsu­menter och kunniga installatörer/leverantörer.     
 

Henrik Brodin, Södra och Beng--Erik Löfgren, Svenska Pelletsförbundet

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA arrangerade seminariet: ”Så fixar vi det hållbara samhället i praktiken – hänger politikerna med?”. Klimatneutralitet, ökad re­surseffektivitet och cirkulär ekonomi är viktiga områden som bidrar till framtidens goda samhälle. Behovet av hel­hetssyn, samordning och tydliga spelregler var budskap till politikerna under seminariet.

IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskakpsakademien

Energispektrum är ett branschsamarbete som arrang­erade en energipolitisk debatt med rubriken ”Så nollar vi utsläppen till 2045”. De åtta riksdagspartiernas energipo­litiska talespersoner samt några av de stora energiaktö­rerna var på plats.
En bättre dialog mellan branschen, lagstiftarna och Ener­gimarknadsinspektionen efterfrågades för att skapa bättre förståelse för det behovet av en snabbare energiomställ­ning och de stora investeringar som krävs.
Paneldiskussionen med partirepresentanterna handlade till stor del om tillståndsprocesserna, som man menade inte enbart handlar om energisektorn.   

Energispektrum

Fores med 2030-sekretariatet var på plats i Almedalen och arrangerade bland annat ”Almedalsminglet med 2030-sekretariatet” där Svensk Torv deltog.
    

Mingel med Fores och 2030-sekretariatet

SLU Sveriges lantbruksuniversitet arrangerade semina­riet ”Käk för kris och krig – livsmedelsberedskap för en ny tid”. Försvarsberedningen föreslår att Sverige ska återupprätta livsmedelsberedskapen, till en uppskattad kostnad av 700 miljoner kr/år från 2021.

Vid seminariet diskuterades möjliga synergieffekter mel­lan civilt försvar och hållbarhet. Med målet att Sverige ska bli fossilfritt ökar trycket på våra marker. Från sko­gen, jordbruksmarker, betesmarker och naturmarker ska Sverige klara av att producera klimatsmart, giftfri mat, energi och biobaserade material och produkter som ska ersätta det fossilbaserade. Samtidigt ska den biologiska mångfalden värnas och ett hälsosamt friluftsliv erbjudas.

Energiföretagen Sverige arrangerade seminariet ”5 klimat- och energireformer för nästa regering”. Miljömålsbered­ningen och Energikommissionen har satt upp ambitiösa mål för klimat- och energipolitiken. Här diskuterades vilka konkreta klimat- och energireformer som krävs under nästa mandatperiod för att Sverige ska nå målen.
Energiföretagen Sverige presenterade sina fem viktigaste förslag på konkreta klimat- och energireformer för att säkra ett hållbart, leveranssäkerhet och konkurrenskraf­tigt energisystem. Ett av dem är att utveckla en strategi för fjärr- och kraftvärmens roll i energisystemet.

En expertpanel från Svenska kraftnät, Svenskt Näringsliv och Naturskyddsföreningen, kommenterade och diskute­rade förslagen. Politikerpanelen bestod av riksdagsleda­möter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpar­tiet samt Centerpartiet.
Panelen var enig om att fjärr- och kraftvärme är viktiga delar av energisystemet. När det gällde styrmedel var de inte lika överens. Naturskyddsföreningen försvarade skatter på förbränning och menade också att frågan om subventioner inte handlar om ”något litet bidrag till solenergin”, utan att det viktiga är att sluta subventionera fossil energi. Svenskt Näringsliv efterlyste strategier för att fasa ut styrmedel, redan när de införs.    

Energiföretagen Sverige

Dagens Nyheter och Svebio höll debatten ”Bioenergi på rätt sätt – om hållbar bioenergi i Sverige” Bioenergi är både i Sverige och globalt den i särklass största förny­bara energibäraren och här diskuterades om bioenergin produceras långsiktigt och hållbart, med hänsyn till miljö, biodiversitet, energibehov, samt jord- och skogsbrukets förutsättningar och villkor.
Anders Egelrud, vd, Stockholm Exergi sa att staten behöver, tillsammans med näringslivet, gå in och göra storsatsningar där man både kan nå klimatmålen och samtidigt utveckla industrin. Det går inte att räkna med att företagen själva kan satsa på och prova nya lösningar.

Dagens Nyheter och Svebio i Almedalen

Regeringens mål är att Sverige ska bli ett fossilfritt väl­färdsland. Torv är, rätt skördad och rätt nyttjad, miljö­vänlig och kan bidra till att vi når våra klimatmål. Att skörda torv från redan dränerad mark bidrar dessutom till en bättre miljö och ett större naturvärde. Men torven saknades helt i debatten i Almedalen.
 En anledning är med all säkerhet att miljörörelserna valt att betrakta torven som fossil, trots att det endast är i för­bränningsprocessen som den genom höga utsläppssiffror kan liknas vid fossila bränslen. Det är viktigt att torvbranschen fortsätter sitt informa­tionsarbete om torvens miljö- och klimatfördelar.

Almedalen 2018 bestod av 4.311 evenemang utsprid­da under åtta da­gar, vilka genomför­des av 1.929 unika arrangörer med fokus på aktuella samhällsfrågor.
Besöksantalet beräknades till ca 45.000 unika besökare som stan­nar cirka 3 dagar. Det betyder att 130-140.000 besökte Almedalsveckan 2018.
Läs mer om Almedalsveckan >>

Branschföreningen Svensk Torv i Almedalen
Länkar