Hållbart och rätt nyttjad är torven en resurs

Torv är en inhemsk råvarutillgång som är viktig både för de gröna näringarna och vår energiförsörjning.

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisa­tion för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering. Föreningen informerar om torv och verkar för att torv och torvmark förvaltas på ett hållbart sätt samt företräder torvbranschen i kontakter med reger­ing, riksdag, olika myndigheter och organisationer.

Sverige har gott om torv

Det finns 6 miljoner ha torvmark i Sverige, det är 25% av Sveriges yta. 2,6 miljoner ha är påverkat av dikning. Staten gav bidrag ända till 1990-talet för att markägare skulle dränera (gräva diken) på sin torvmark. Syftet var att utöka landets jord- och skogsmark. Detta har medfört att över en fjärdedel av Sveriges torvmarker är dikade.
Forskning visar att dränerad – dikad skogsmark släp­per ut mer växthusgaser än hela Sveriges inrikestrafik. Branschföreningen Svensk Torv anser att dessa torvmar­ker ska användas i stället för att oxidera bort till ingen nytta. Torvskörd sker idag på 12 000 ha, det motsvarar 2 promille av all torvmark.

Torvbruk i Sverige sker endast på redan dikad mark och är starkt reglerat av lagkrav som kontrolleras av flera myndigheter och sker i samarbete med markägarna.

Efterbehandling ger värdefull naturmiljö

För att få torvtäktstillstånd krävs att marken alltid efter­behandlas. Därför är en central del för medlemsföretagen i Svensk Torv att både skörda torven och efterbehandla marken. I och med efterbehandlingen skapas nya torv­marker, skogar och sjöar som ger värdefull naturmiljö för växter, djur och människor. Branschföreningen Svensk Torv verkar för att Sveriges torvmarker ses som en vär­defull, inhemsk råvara och naturresurs samt att torven förvaltas på ett hållbart sätt.

Internationellt motstånd mot torv handlar om torv som skördas från orörda torvmarker. Svensk torv är unik och hållbar eftersom den enbart skördas på redan dränerad mark som läcker växthusgaser.

Torv för odling

Torv används för produktion av livsmedel, prydnads­växter och skogsplantor i yrkesodling, fritidsodling och skogsbruk. Med rätt tillsats av gödsel, kalk och vatten kan alla växter odlas i torv. Torv förädlar även återvunna material så att de kan användas till jord.

Torv används för produktion av livsmedel, prydnads­växter och skogsplantor i yrkesodling, fritidsodling och skogsbruk. Med rätt tillsats av gödsel, kalk och vatten kan alla växter odlas i torv. Torv förädlar även återvunna material så att de kan användas till jord.

Energitorv

Energitorv används tillsammans med trädbränslen i Sveriges kraft- och fjärrvärmeverk för att värma upp våra byggnader och producera el. Torv renar pannan på ett naturligt sätt och gör att kraftvärmen och elen blir effek­tivare. Torven som används skördas ofta på intilliggande torvtäkter och om efterbehandlingen räknas in i livscy­kelanalysen är energitorv ett klimatvänligt alternativ. Att torv kan lagras i flera år utan att energiinnehållet försäm­ras gör den till ett viktigt beredskapsbränsle vid bristsituationer på biomassa och kriser såsom coronapandemin.

Öppen torvtäkt hos Neova

Torv för djurhållning

Strötorv är ett bra material för djurhållning då torven förhindrar ammoniakbildning och är antiseptiskt Torv binder näring och blir utmärkt gödsel och fungerar även som foder till grisar. Strötorv är ett alternativ till halm i stallen för grisar, kor och hästar.

Strötorv är ett bra material för djurhållning då torven förhindrar ammoniakbildning och är antiseptiskt Torv binder näring och blir utmärkt gödsel och fungerar även som foder till grisar. Strötorv är ett alternativ till halm i stallen för grisar, kor och hästar.
Länkar