Torv är en viktig resurs som vi bör ta tillvara på enligt Sven-Erik Bucht

Landsbygdsminister* Sven- Erik Bucht  har svarat på fem angelägna frågor om torv via sin statssekreterare Elisabeth Backteman.

Jordbruksverket har fått i upp­drag att kartlägga och utreda förutsättningarna för en enklare prövning av vattenbruksverk­samheter. Hur ser ministern på möjligheterna att göra samma sak för torvbruket som har samma problem?
I januari 2018 fick en utredare i uppdrag att se över miljöprövningen (Uppdrag att anpassa miljöprövningen för att främja en grön omställning, M2018/00234/Me). Utredaren ska undersöka om miljöprövningen fungerar på ett sätt som främjar investeringar som driver teknik-och metodutvecklingen mot minskad miljöpåverkan samt lämna lämpliga förslag utifrån de slutsatser som dras i syfte att främja en grön omställning och en effektiv och ändamålsenlig miljöprövningsprocess. Utredaren ska föreslå åtgärder för att prövningen av verksamhet enligt miljöbalken ska främja investeringar som bidrar till en grön omställning. Utredningen ska även föreslå hur mil­jöprövningsprocessen kan bli effektivare. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2018.
    
Sommarens torka har resulterat i brist på halm och foder. Torv är en utmärkt ersättare till dessa produkter. Hur ser ministern på det läge som uppstått där bristen på halm bromsas av att torvbruket inte kan tillhandahålla tillräckligt med torv?
För torvtäkter över en viss storlek krävs tillstånd enligt miljöbalken. Alla tillståndsprövningar ska handläggas så enkelt, snabbt och rättssäkert som möjligt. Reger­ingen arbetar ständigt för att effektivisera och förbättra prövningsprocesserna. I januari i år tillsatte regeringen en utredning som ska se över miljöprövningen och hur processen kan bli effektivare.
  
Idag görs ingen skillnad på dränerad torvmark och orörd torvmark. Hur ser ministern på denna situation?
Det är stor skillnad på torv i dikade och odikade marker. I den odikade marken hålls kolet kvar i marken. Torv bildas naturligt i våtmarker som har höga naturvärden och balanserar vattenflöden. Dikningen ökar förmult­ningen av torven så att det avgår växthusgaser. Det är vid prövningen av det enskilda torvtäktsärendet som myndig­heterna bedömer lämpligheten utifrån miljösynpunkt. ’
  
Torvbruket ger många jobb på landsbygden. Vad anser ministern att regeringen gjort under sin regeringstid för att inkludera torvbruket i den gröna näringen?
Torv är en viktig resurs som vi bör ta tillvara på. Torv är en inhemsk energiråvara och har historiskt sett bidragit till Sveriges energitrygghet. Dessutom är torven betydel­sefull för odling. Sverige är en betydande producent av odlingstorv i Europa.
     I livsmedelsstrategin har vi en vision om framtiden med fokus på ökad sysselsättning och hållbar tillväxt i hela landet. Regeringen gav under våren ett uppdrag till Tillväxtverket och Jordbruksverket att ta fram förslag till åtgärder för ny handlingsplan för livsmedelsstrategin 2020-2022.
     Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ana­lysera och redovisa den svenska torvutvinningens klimat-och miljöpåverkan och ge förslag på hur torvutvinningen kan styras mot sådana platser där utvinningen orsakar minst skada för klimatet och miljön.
Regeringen har även gett en utredare i uppdrag att se över miljöprövningen (Uppdrag att anpassa miljöpröv­ningen för att främja en grön omställning, M2018/00234/ Me). (nämnt under p.1)
  
Torvbruket är viktigt ur beredskapssynpunkt, men fortsätter utvecklingen på detta sätt befarar Svensk Torv att all energitorvproduktion har upphört inom några år samt att övrig torvproduktion kommer minska drastiskt. Hur ser ministern på torvens betydelse för Sverige och dess landsbygd när det gäller beredskap och kris?
Regeringen ser inte att det av beredskapsskäl finns anledning att ha en sådan lagstiftning som tidigare där fastighetsägarnas samtycke inte behövdes. Det är också viktigt att torvbruket genom miljölagstiftningen styrs mot de torvfyndigheter som ger ingen eller ringa skador på miljön och klimatet. Med det inte sagt att inte torvbruket idag och i framtiden kan ha en betydelse för den natio­nella energiförsörjningen. Energitorv kan ha vissa fördelar både ur resursförsörjningssynpunkt och som inblandning i värmepannor.

En artikel om utredningen ”Uppdrag att anpassa miljöprövningen för att främja en grön omställning” som nämns i fråga 1, 2 och 4 finns i Tidningen Svensk Torv nr 1 2018.

* Denna intervju genomfördes före valet 2018.

Sven- Erik Bucht svarar på angelägna frågor om torv via sin statssekreterare Elisabeth Backteman
Sven- Erik Bucht svarar på angelägna frågor om torv via sin statssekreterare Elisabeth Backteman

Länkar