Torv till växtodling ger nya möjligheter

Användningen av energitov minskar. Södra styr därför över produktionen av energitorv till mer växttorv och testar nu att producera blocktorv för professionell växtodling. Stora förbrukare finns bland annat i Neder­länderna.
– Det är spännande att testa en ny produkt som bidrar till skogsgårdens lönsamhet. På det här sättet hop­pas vi kunna fortsätta använda torv, men på ett annat sätt, säger Anders Andersson, produktionschef på Södra Skogsenergi.

Södra bedriver idag torvproduktion på ett tiotal täkter om sammanlagt cirka 600 hektar. Det handlar både om täk­ter som Södra äger och om torvmarker som Södra arrenderar av medlem­mar. Medlemmarna får ersättning för varje kubikmeter Södra skördar och torvproduktionen genererar därmed intäkter till medlemmarna från mark som inte lämpar sig för skogsproduk­tion, så kallat impediment.
Dagens produktion består av fräs­torv för växtändamål och ströändamål samt frästorv i form av energitorv för förbränning.

Anders Andersson, södra Skogsenergi
Anders Andersson, södra Skogsenergi

– Vi har investerat långsiktigt i vår torvverksamhet och den innebär en inkomstkälla för flera av våra medlem­mar. Därför vill vi utnyttja torven på så många olika sätt som möjligt, säger Anders Andersson.

Växttorv i form av blocktorv för professionell växtodling kan vara en framtida lösning när Södra nu vill gå ifrån produktion av energitorv. Denna produkt utvinns från samma typ av torv som dagens produkter och skulle därför till viss del kunna ersätta ener­gitorven. Växttorv i form av blocktorv håller hög kvalitet och marknaden är relativt stor, framfö­rallt bland yrkesodlare. Växttorv producerad som frästorv håller oftast lite lägre kvalitet och passar in i jordprodukter för exempelvis hobbyodling.

Produktion i fem steg
Sedan i våras pågår ett försök med produktion av block­torv på Södras torvtäkt i Kåramåla fem kilometer väster om Linneryd.

Södras försök med blocktorvsproduktion omfattar cirka 2 500 kubikmeter. Produktionen, som sker i fem steg, inled­des under våren 2017 med upptagning. Med en specialut­rustad grävmaskin skars block i storleken 35x25x25 cm och lades upp på kanten för att torka. Under sommaren staplades blocken på pall för att torka ännu mer effektivt och därefter har torvblocken täckts med plast (topptäck­ning) för att undvika att den torra torven blir fuktig under höst och vinter.

Under vintern ska torvblocken ligga under plast för att det lilla vatten som fortfarande finns kvar i torven ska frysa. Genom att torvens porer, vakuoler, fryser sönder ökar tor­vens kapacitet att ta upp vatten och luft, vilket är en fördel vid växtodling. Under våren och sommaren körs torven från upplaget på täkten till upplagsplats vid väg för vidare transport på lastbil till kunderna – yrkesodlare av grönsa­ker och blommor. Slutförbrukarna använder sedan torven som odlingssubstrat och jordförbättringsmedel.

Diskussioner med kunder
Hittills har de tre första produktionsstegen gått bra, berät­tar Anders Andersson.
– Vi är nu i slutfasen av stapling och topptäckning och det ska bli spännande att se om vi kan få iväg bra prov­leveranser i vår. Diskussioner har inletts med presumtiva kunder, framförallt i Nederländerna som är ett nav för främst blomsterodling.

– Detta är en ny produkt för oss och vi breddar oss alltså nu mot en för Södra ny marknad. Med det här försöket vill vi skaffa oss erfarenhet och lära oss produktionstekniken och inte minst testa de ekonomiska förutsättningarna, säger Anders Andersson.

Med specialutrustad grävmaskin skärs torven i block som läggs på kanten för att torka.
Med specialutrustad grävmaskin skärs torven i block som läggs på kanten för att torka.
Torvblocken täcks med plast för att vattnet som finns kvar i den ska frysa under vintern. Då ökar torvens förmåga att ta upp vatten och luft.
Torvblocken täcks med plast för att vattnet som finns kvar i den ska frysa under vintern. Då ökar torvens förmåga att ta upp vatten och luft.
Torven staplas på pall för att torka ännu mer.
Torven staplas på pall för att torka ännu mer.
Länkar