Torvbranschen uppmanar till försiktighet pga hög brandrisk

Det är fortsatt mycket stor risk för bränder i skog och mark. På en del håll i södra Götaland och östra Svealand är det extremt torrt. Bränder på torvtäkt kan förebyggas på flera sätt. Ett är att förhindra att torv kommer i kontakt med heta ytor som till exempel avgassystem och katalysatorer på personbilar och andra fordon.

Förebygg bränder på torvtäkten

– Det brinner!
När det ropet hörs skalla vid en torvtäkt vet de flesta att ett både besvärligt och kostsamt arbete väntar, om man inte handlar rätt redan från början. Det vet Carl-Eric Lindqvist och Leif Olsson, Neova som arbetar med förebyggande brandarbete vid torvutvinningsverksamhet. Här delar de med sig av sin erfarenhet.

-Det allra viktigaste när man upptäcker en brand på täkten är att meddela någon vad som hänt innan man påbörjar släckningsarbetet. På detta sätt kan de allra flesta bränder tas om hand i sin linda, samtidigt som man genom att uppmärksamma andra om att det brinner får en backup som är
beredd om elden skulle få en större omfattning. Det berättar Carl-Eric Lindqvist och Leif Olsson, Neova.

Bäst att tänka efter före
-Det är vid aktiviteter runt en torvtäkt, precis som i de flesta andra situationer i livet, alltid bäst att tänka efter före. Innan det händer.
-I syfte att minska brandrisken vid torvtäkter ska en brandskyddsplan upprättas för varje täkt. Den ska reglera bland annat vid vilken väderlek produktionen ska utföras, hur brandbevakningen ska ske och vilken utrustning för släckning som ska finnas inom täkten och på fordon och maskiner.

-Brandskyddsplanen ska också klargöra hur tillgången på släckvatten ska säkerställas, hur fordon och fordonens heta delar ska hållas rena från torv och hur personalen larmar. Räddningstjänsten på orten ska ha samma brandskyddsplan med karta på tillfartsvägar och vattentag så att det inte råder tveksamheter vart de ska bege sig vid ett larm.

Gnistbildning från maskiner är vanligaste brandorsaken
Carl-Eric Lindqvist och Leif Olsson listar också de vanligaste orsakerna till bränder på torvtäkter:
   -Den absolut vanligaste brandorsaken är gnistbildning från de maskiner som är verksamma på täkten. Gnistor kan uppstå genom att metalldelar på maskinerna slår mot stenar vilka kan ligga dolda i torven. Gnistor kan också orsakas av maskinernas förbränningsmotorer.

-Brand kan också uppstå när torven Förebygg bränder på torvtäkten kommer i kontakt med heta ytor som till exempel avgassystem och katalysatorer på personbilar och andra fordon, eller om man inte stoppar till exempel olje- och bränsleläckage.

Rena maskiner och förbud mot obehörig fordonstrafik på torvtäkten är således faktorer som minskar risken för bränder. Carl-Eric och Leif poängterar också vikten av att vara försiktig vid underhållsarbete:
   -Svetsning och skärande bearbetning kan orsaka bränder och sådan verksamhet är därför inte tillåten ute på en torvtäkt, utan endast på särskilda områden avsedda för repartionsarbeten.


Notabelt är också att självantändning av torv kan ske under ogynnsamma förhållanden.
   -Självantändning kan förhindras genom till exempel packning av frästorv och noggrannhet vid stackning av stycketorv.

Elden är god, när den inte får råda själv. Får den härja fritt och okontrollerad kan konsekvenserna bli
förödande.

SMHI:s fakta om brandrisken dag för dag >>
Läs mer på msb.se (pdf) >>

Text: Sidney Jämthagen
Foto: Neova

Orsaker till torvbränder:
Gnistbildning från de maskiner som är verksamma på täkten. Torven har kommit i kontakt med heta ytor. Olje- och bränsleläckage.

Brandförebyggande åtgärder:
Se till att maskinerna är rena och sätt upp skyltar med förbud mot obehörig fordonstrafik på  torvtäkten. Införskaffa en tankvagn som kan begränsa en brand.

Länkar